Πρόεδρος
Νικόλαος Βαρσακέλης Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Γεώργιος Παπαχρήστου Καθηγητής
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

1. Η επιτροπή έχει ως αντικείμενο το σχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής του ιδρύματος, καθώς και προτείνει αναπτυξιακά μέσα για την
αξιοποίηση των πόρων του.
2. Η θητεία είναι διετής. Λήξη 31-12-2016.

Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε απο τη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2905/19-2-2015.

Ο κ. Γεώργιος Παπαχρήστου ορίστηκε στη Συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 2922/12-2-2016

Μέλη: