Πρόεδρος
Μαρίνα Ματθαιουδάκη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Δημήτριος Κουτσογιάννης Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Φιλολογίας

Η θητεία είναι διετής. (Π.Δ.1051/77).
Έναρξη: 1-9-15 - Λήξη: 31-8-17.  

Η σύνθεση της Επιτροπής προέκυψε από τη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμ.2913/23-7-15.

Μέλη: