Πρόεδρος
Γεώργιος Δογάνης Καθηγητής
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Αναπληρωτής Πρόεδρος
Ιωάννης Βράμπας Καθηγητής
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

1. Η Επιτροπή Εποπτείας του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου έχει την ευθύνη για τη λειτουργία και συντήρηση του Αθλητικού Κέντρου του Α.Π.Θ.
Ειδικότερα φροντίζει για τις αθλητικές υποδομές και τον εξοπλισμό, εποπτεύει τα αθλητικά προγράμματα και τις δραστη-
ριότητες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η παρακάτω επιτροπή προέκυψε από τη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμ. 2866/28-8-2013.
Η θητεία είναι διετής (Έναρξη: 1-9-2013 – Λήξη: 31-8-2015).

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2929/19-7-2016 αποφάσισε την παράταση της θητείας της Επιτροπής έως την ανάδειξη νέας.
 

Μέλη: