εγγραφή σε μαθήματα, επισκόπηση βαθμολογίας

απόκτηση πανεπιστημιακών συγγραμμάτων

Πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης.

Πρόσβαση στο σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης που φιλοξενείται στο Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Πρόσβαση σε σύστημα τηλεσυνεργασίας/τηλεκπαίδευσης μέσω ιστοσελίδων

ανταλλαγές φοιτητών μέσω του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας

συμμετοχή στο σύστημα διαλόγου του ΑΠΘ

αποκατάσταση βλαβών από την Τεχνική Υπηρεσία ΑΠΘ

Ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων μεταξύ πολλαπλών παραληπτών

Ενσύρματη σύνδεση στο διαδίκτυο 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένου ή κρυπτογραφημένου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σύνδεση μέσω VPN

Ρυθμίσεις σχετικά με όλες τις υπηρεσίες του Ιδρυματικού Λογαριασμού Χρήστη ΑΠΘ

Πρόσβαση στη θυρίδα του πανεπιστημιακού e-mail
 

Δημιουργία και διαχείριση προσωπικού ιστολογίου (blog)

διαχείριση των ερευνητικών έργων

για ανάρτηση διοικητικών πράξεων του ΑΠΘ

Οποιαδήποτε οργανωμένη συλλογή δεδομένων αναφέρεται ως «σύνολο δεδομένων» (Dataset).  Πάνω σε αυτό το σύνολο μπορεί να εφαρμοστεί η μεθοδολογία συσχέτισης πραγμάτων (δομημένων δεδομένων, εννοιών και εγγράφων) στον παγκόσμιο ιστό (web) η οποία ονομάζεται «Συνδεδεμένα Δεδομένα», έτσι ώστε τα εν λόγω δεδομένα να μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους και να γίνουν πιο χρήσιμα.
Η Μονάδα Σημασιολογικού Ιστού (ΜΣΙ) του Α.Π.Θ. αναλαμβάνει την μελέτη και κατασκευή της σημασιολογικής αναπαράστασης Συνόλων Δεδομένων (Datasets) που παράγει και διαχειρίζεται μια Διοικητική Μονάδα, Τμήμα ή Σχολή του ΑΠΘ, κατόπιν αιτήματος των ενδιαφερόμενων, σύμφωνα με τις Αρχές των Συνδεδεμένων Δεδομένων και τη διαδικασία δημοσίευσης συνόλων διασυνδεδεμένων δεδομένων της ΜΣΙ.

Ενημέρωση των εργαζομένων του ΑΠΘ για τις μηνιαίες αποδοχές τους

Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Σ.)