ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Τμήμα Προμηθειών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια 7.000 τετραδίων και 14.000 αυτοκόλλητων ετικετών για την κάλυψη των αναγκών των κατατακτηρίων εξετάσεων φοιτητών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των €8.500,00 με ΦΠΑ 24%.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν τις προσφορές τους μέχρι και την Πέμπτη 6-10-2016 και ώρα 15:00 στο Γραφείο του Τμήματος Προμηθειών, 3ος όροφος κτιρίου Διοίκησης, (τηλ. Επικοινωνίας Ε. Κουλιακιώτη 2310-996871) ή με ηλεκτρονική αποστολή στο email: ekouliak@ad.auth.gr.

Οι προσφορές θα είναι ξεχωριστά για τετράδια και ετικέτες.

Σημειώνεται ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.

Προέλευση Πρόσκλησης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Πληροφορίες Πρόσκλησης

Προϋπολογισμός: 

8 500ευρώ

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Thursday, 6 October, 2016 - 15:00
Πληροφορίες - επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Τ: 

2310-996871

F: 

2310-996907

E: 

Submitted on 03/10/2016 @ 12:37