ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016)

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια θυρών για τις ανάγκες του Α.Π.Θ.» με προϋπολογισμό 13.888,00 € (Δεκατρείς χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα οκτώ ευρώ) και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.
Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τον ενδεικτικό Προϋπολογισμό της προμήθειας, να καταθέσετε το φάκελο με την προσφορά, με αίτηση, στο Γενικό Πρωτόκολλο του Α.Π.Θ. (1ος όροφος κτιρίου Διοίκησης «Κ. Καραθεοδωρή», Τ.Κ. 54124) μέχρι τις 20-09-2017 και ώρα 12:00.

 

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Προσφοράς

Τεχνική Περιγραφή

 

Πληροφορίες Πρόσκλησης

Προϋπολογισμός: 

13 888ευρώ

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Wednesday, 20 September, 2017 - 12:00
Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Τ: 

2310 99 6835

F: 

2310 99 6810

E: 

Submitted on 15/09/2017 @ 11:49