'Ονομα: 

Γεώργιος

Πατρώνυμο: 

Θωμάς

Επώνυμο: 

Γρούϊος

Ιδιότητα: 

Καθηγητής

Μονάδα: 

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού