Προς

- Τα μέλη του Διοικητικού Προσωπικού ΑΠΘ (μονίμους & ΙΔΑΧ)

- Τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού ΑΠΘ (ΕΤΕΠ)

 

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας,

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον Ν.4354 (ΦΕΚ 176/16.12.2015), στα άρθρα 11 & 26 προβλέπεται, η δυνατότητα αναγνώρισης προϋπηρεσίας  εκτός Α.Π.Θ.

Στο πλαίσιο αυτό, σας κοινοποιούμε διευκρινιστική εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών/ΓΛΚ και σχετικές οδηγίες για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.

Για περισσότερες διευκρινίσεις και πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνείτε με τα αρμόδια Τμήματα Διοικητικού (κ. Ν. Γρηγοριάδη, τηλ. 2310 996759, 997043) και Λοιπού Προσωπικού (κα Μ. Σεραφίδου, τηλ. 2310-996786).

 

Η Αναπληρώτρια Πρύτανη Ανθρώπινων Πόρων

Π. Αργυροπούλου-Πατάκα

Καθηγήτρια Ιατρικής

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης στις 18/01/2016 @ 13:25