Αγαπητές/οί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+ εγκρίθηκε για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 η δράση για την κινητικότητα του διδακτικού προσωπικού για Διδασκαλία σε ευρωπαϊκά ιδρύματα. Η φετινή δράση προβλέπεται να καλύψει περίπου 100 μετακινήσεις.

Οι οδηγίες και όλα τα σχετικά έντυπα για την υλοποίηση των μετακινήσεων είναι ανηρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων https://eurep.auth.gr/el/staff/teaching (Κινητικότητα Προσωπικού/Erasmus+ Διδασκαλία/Διδασκαλία 2016-2017). Οι διδάσκοντες/ουσες για τη μετακίνησή τους θα λαμβάνουν επιχορήγηση:

α) για τις δαπάνες ταξιδίου ανάλογα με τη χιλιομετρική απόσταση και 
β) για τις ατομικές δαπάνες ανάλογα με τη χώρα υποδοχής.

Σημειώνεται ότι η επιχορήγηση σκοπεύει να αντισταθμίσει τις πρόσθετες δαπάνες κινητικότητας (ταξιδίου και ατομικές δαπάνες) στη χώρα υποδοχής και δεν αποσκοπεί στην κάλυψη του συνόλου των δαπανών που συνεπάγεται η διδασκαλία σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

 1. Υπογεγραμμένη και σε ισχύ διμερής συμφωνία μεταξύ του ΑΠΘ και του Ιδρύματος Υποδοχής. Ο κατάλογος των υπογεγραμμένων διμερών συμφωνιών του ακαδ. έτους 2016-17 είναι ανηρτημένος στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eurep.auth.gr/el/agreementsform/viewall.
 2. Ο/Η μετακινούμενος/η να είναι μόνιμο μέλος ΔΕΠ του ΑΠΘ ή να έχει σύμβαση με το ΑΠΘ, η οποία να είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια της μετακίνησης.
 3. Η δραστηριότητα να αφορά αποκλειστικά σε διδασκαλία και όχι συμμετοχή σε συνέδριο, έρευνα κ.λπ.
 4. Απαιτείται ελάχιστος αριθμός 8 διδακτικών ωρών ανά εβδομάδα και ελάχιστο χρονικό διάστημα διδασκαλίας  2 διαδοχικών ημερών.

Διαδικασία Ηλεκτρονικής Δήλωσης

 1. Ο/Η συντονιστής/ρια της συμφωνίας, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του ιδρυματικού του/της λογαριασμού, δηλώνει ηλεκτρονικά έως τις 14-10-2016 στην ακόλουθη διεύθυνση https://eurep.auth.gr/el/outgoingstaff/register μία μόνο μετακίνηση που προτίθεται να υλοποιήσει κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος έως τις 31/8/2017. Επίσης, οφείλει να δηλώσει και τις μετακινήσεις που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν άλλα μέλη ΔΕΠ του Τμήματός του/της ή άλλων Τμημάτων με παρεμφερές γνωστικό αντικείμενο μέσω της συμφωνίας του/της. Σε κάθε υποψήφιο/α μετακινούμενο/η αντιστοιχεί μία δήλωση. Πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας η ηλεκτρονική φόρμα απενεργοποιείται.
 2. Ο/Η συντονιστής/ρια της συμφωνίας, αφού συμπληρώσει τις απαιτούμενες πληροφορίες στην ηλεκτρονική φόρμα, αναρτά την Επιστολή Πρόσκλησης/Αποδοχής (Invitation Letter/Letter of Acceptance) που έχει λάβει από το Ίδρυμα Υποδοχής.
 3. Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να εφαρμοστεί από το/τη συντονιστή/ρια της συμφωνίας και για την περίπτωση άλλου/ης συναδέλφου που θα αξιοποιήσει τη συμφωνία του.
 4. Στην Επιστολή Πρόσκλησης/Αποδοχής θα πρέπει να αναγράφονται:
 • το χρονικό διάστημα της διδασκαλίας
 • το Τμήμα του Ιδρύματος στο οποίο θα διδάξει
 • το ονοματεπώνυμο και η ιδιότητα του υπογράφοντος της Επιστολής.

Σχετικό υπόδειγμα διατίθεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα https://eurep.auth.gr/el/staff/teaching.

 1. Αποθήκευση της δήλωσης και υποβολή της.
 2. Λήψη αυτοματοποιημένου μηνύματος για την ολοκλήρωση της υποβολής της δήλωσης.
 3. Στη συνέχεια διενεργείται έλεγχος από το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και αποστέλλεται ηλεκτρονικό μήνυμα έγκρισης της μετακίνησης.
 4. Η μετακίνηση μπορεί να υλοποιηθεί εφόσον ο υποψήφιος μετακινούμενος έχει λάβει το ηλεκτρονικό μήνυμα έγκρισης της μετακίνησης.

Σκοπός της διαδικασίας είναι ο έγκαιρος προϋπολογισμός του συνόλου των δαπανών των μετακινήσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προγράμματος. Στην περίπτωση που προκύψουν αναπορρόφητα κονδύλια από ακυρώσεις μετακινήσεων που έχουν δηλωθεί, θα ανακοινωθεί δεύτερη πρόσκληση εκδήλωσης   ενδιαφέροντος.

Εάν οι δηλώσεις των υποψηφίων είναι περισσότερες από τις διαθέσιμες θέσεις, θα εφαρμόζονται τα ακόλουθα κριτήρια επιλογής κατά σειρά προτεραιότητας:

α)  θα προηγούνται όσοι από τους υποψηφίους αιτούνται μετακίνησης για πρώτη φορά
β) θα λαμβάνεται υπόψιν η μέγιστη χρονική απόσταση από την τελευταία μετακίνηση του υποψήφιου μετακινούμενου.

Σημειώνεται, επίσης, ότι θα δίνεται προτεραιότητα στο διδακτικό προσωπικό που ανήκει στην κατηγορία των Α.Μ.Ε.Α. βάσει του Ν. 4186 (ΦΕΚ 193/17-9-2013).

Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη ΔΕΠ που βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια, αποκλείονται της χρήσης του προγράμματος για Διδασκαλία. 

 Τέλος, θα πρέπει να ενημερώνεται το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (κ. Γ. Βέης gveis@auth.gr) για τις επισκέψεις μελών διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία από Πανεπιστήμια του εξωτερικού, οι οποίες θα πραγματοποιούνται στα Τμήματα του Α.Π.Θ. κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος βάσει των συμφωνιών που έχουν υπογραφεί στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS+. 

Προέλευση Ανακοίνωσης στις 06/09/2016 @ 13:42