Η ερευνητική ομάδα "Pluralités" του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης διοργανώνει πολυγλωσσικά και πολυπολιτισμικά εργαστήρια για ιδιώτες και σχολεία. Στα εργαστήρια αυτά πραγματοποιούνται πολυγλωσσικές και πολυπολιτισμικές δραστηριότητες, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο των Πλουραλιστικών Προσεγγίσεων στην Εκπαίδευση και βασίζονται στην εμπλοκή διαφόρων γλωσσών και πολιτισμών.

Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται με τη χρήση σύγχρονων μέσων, συνδυάζουν το παιχνίδι με τις γλώσσες, τους πολιτισμούς και τη διαφορετικότητα, ούτως ώστε οι μικροί μελλοντικοί πολίτες της Ευρώπης να μπορούν να ανταπεξέλθουν στο πολύγλωσσο και πολυπολιτισμικό περιβάλλον των σύγχρονων κοινωνιών.

Οι στόχοι των εργαστηρίων είναι:

  • η διευκόλυνση της εκμάθησης ξένων γλωσσών
  • η ευαισθητοποίηση στη γλωσσική και πολιτισμική ποικιλομορφία
  • ο εμπλουτισμός των γνώσεων για τις γλώσσες και τους πολιτισμούς
  • η ενθάρρυνση της επιθυμίας για μάθηση

Τα εργαστήρια στελεχώνονται από ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών, διαρκούν 90' περίπου το καθένα και απευθύνονται σε παιδιά όλων των τάξεων του Δημοτικού, χωρισμένα σε ομάδες των 15 περίπου παιδιών, σύμφωνα με την ηλικία.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο:

http://pluralites.web.auth.gr/el/auth-plurilang/

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας στις 07/12/2016 @ 17:01