Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ανακοινώνει Συμπληρωματική Πρόσκληση για μετακινήσεις στο πλαίσιο του Erasmus+ International Credit Mοbility 2015-17, οι οποίες αφορούν σε Προσωπικό για Διδασκαλία/Επιμόρφωση.

Οι μετακινήσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και το τέλος Ιουνίου 2017 λόγω λήξης του παρόντος προγράμματος.

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι τα δύο προγράμματα Erasmus+ και Erasmus+ International είναι δύο ανεξάρτητα προγράμματα. Ωστόσο, η διαδικασία αιτήσεων καθώς και η επιλογή για το Erasmus+ International είναι ίδια με αυτή του προγράμματος Erasmus+. 

Καταληκτική ημερομηνία  υποβολής αιτήσεων Erasmus+ International:

21/03/2017

Οι διαθέσιμες κινητικότητες είναι οι ακόλουθες:

Χώρα

Αρ. Κινητικοτήτων

Διάρκεια σε ημέρες

(ΔΕΝ περιλαμβάνονται οι 2 ημέρες ταξιδίου)

1η Προτεραιότητα

2η  Προτεραιότητα

Algeria

1

8

Teaching

Training

Argentina

1

10

Teaching

Training

Australia

1

12

Teaching

Training

Indonesia

1

8

Teaching

Training

Israel

14

5

Teaching/Training

Δεν υπάρχει προτεραιότητα

Lebanon

3

5

Teaching/Training

Δεν υπάρχει προτεραιότητα

Russian Federation

1

5

Teaching/Training

Δεν υπάρχει προτεραιότητα

Serbia

1

5

Teaching/Training

Δεν υπάρχει προτεραιότητα

South Africa

1

12

Teaching

Training

Tunisia

1

10

Teaching

Training

Ukraine

1

5

Training

Teaching

Uzbekistan

1

10

Teaching

Training

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνεργαζόμενα πανεπιστήμια για την συγκεκριμένη συμπληρωματική πρόσκληση: https://eurep.auth.gr/el/internationalContract/list  (εμφάνιση συμφωνιών 2015-2017)

*Προτεραιότητα βάσει της Σύμβασης που έχει υπογράψει το ΑΠΘ με την Εθνική Μονάδα (ΙΚΥ).

 

Οι απαιτούμενες φόρμες/ πρότυπα των δικαιολογητικών είναι διαθέσιμα στις σελίδες:

Για Διδασκαλία: https://eurep.auth.gr/el/staff/international/teaching/general_information

Για Επιμόρφωση: https://eurep.auth.gr/el/staff/international/training/general_information

 

Η υποβολή των αιτήσεων καθώς και το δικαιολογητικών θα γίνεται στο Τμήμα Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων είτε δια ζώσης είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση eurep-projects@auth.gr (όχι μέσω ηλεκτρονικής αίτησης)

Τα δικαιολογητικά προς υποβολή είναι τα εξής:

  1. Αίτηση υποψηφίου
  2. Mobility Agreement for Teaching/Training
  3. Απλή μετάφραση του Mobility Programme
  4. Βεβαίωση Τμήματος
  5. Επιστολή πρόσκλησης/αποδοχής (letter of support)

Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν πλήρως συμπληρωμένα, υπογεγραμμένα και να φέρουν τις απαραίτητες σφραγίδες.

 

Πληροφορίες και αποστολή αιτήσεων:

Μαρία Μυλωνά, τηλ. 2310 995302

E-maileurep-projects@auth.gr  (με την κατάλληλη ένδειξη στο θέμα: Μετακίνηση Εξερχόμενου Προσωπικού) 

Προέλευση Ανακοίνωσης στις 23/02/2017 @ 12:28