Σας διαβιβάζουμε το αριθμ.17089/13-3-2017 έγγραφο του Τμήματος Διοίκησης με επισυναπτόμενο το έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, ΄Ερευνας και Θρησκευμάτων που αφορά στην εγγραφή μελών ΔΕΠ και Ερευνητών στο Μητρώο Αξιολογητών για την αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων της Πρόσκλησης ΕΔΒΜ34, για ενημέρωσή σας.

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης στις 13/03/2017 @ 13:30