Με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σίτισης από την ΠΦΛ προς τους φοιτητές του ΑΠΘ, αποστείλαμε ένα ερωτηματολόγιο με το οποίο ζητούσαμε τη γνώμη τους για τη λειτουργία της ΠΦΛ.

Η ανταπόκρισή τους ήταν πρωτόγνωρα μεγάλη (λάβαμε 1280 ερωτηματολόγια σε διάστημα ενός μηνός).

Σας κοινοποιούμε τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου μαζί με τις παρατηρήσεις σας που όλες λήφθηκαν υπόψη.

Συνεχίζουμε την προσπάθεια για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΠΦΛ, προς όφελος όλων των φοιτητών μας.

Από το ΔΣ της ΠΦΛ

Συνημμένα αρχεία
Προέλευση Ανακοίνωσης στις 13/03/2017 @ 14:36