Παρά το διαρκώς εντεινόμενο ενδιαφέρον και το πλήθος των υφιστάμενων μελετών και εφαρμογών στον τομέα των γαλάζιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, στη Μεσόγειο παρατηρείται έλλειμμα πρωτοβουλιών και επιχειρησιακών σχεδίων.

Το κενό αυτό φιλοδοξεί να καλύψει πρόγραμμα MAESTRALE, το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του «Άξονα Προτεραιότητας 1 – Καινοτομία» του προγράμματος Interreg MED 2014-2020, με επτά συμμετέχουσες χώρες και Έλληνα εταίρο το Τμήμα των Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα συνεργαστούν για να εντοπίσουν προοπτικές ανάπτυξης των γαλάζιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη το εκάστοτε φυσικό, νομικό, τεχνολογικό, οικονομικό και κοινωνικό πλαίσιο. Μεταξύ των ζητημάτων που θα εξεταστούν περιλαμβάνονται η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, η τεχνολογική καινοτομία, η αποδοχή από τους πολίτες και οι ενδεχόμενες συγκρούσεις με τα θαλάσσια οικοσυστήματα.

Γενικά στοιχεία για το πρόγραμμα

Κύριος στόχος του MAESTRALE είναι να θέσει τα θεμέλια για μια στρατηγική ανάπτυξης της ωκεάνιας ενέργειας στην περιοχή της Μεσογείου. Με αφετηρία την έρευνα και καταγραφή υφιστάμενων και καινοτόμων τεχνολογιών, καθώς και των εμποδίων και των προοπτικών στα συμμετέχοντα κράτη, το MAESTRALE αποσκοπεί στη διεύρυνση της ανταλλαγής γνώσης μεταξύ επιστημόνων, φορέων χάραξης πολιτικής, επιχειρηματιών και πολιτών, καθώς και στην προώθηση δράσεων και επενδύσεων για τη γαλάζια ανάπτυξη.

Η κύρια συνεισφορά του προγράμματος συνίσταται στη δημιουργία των Blue Energy Labs (BELs), δηλαδή Εργαστηρίων Γαλάζιας Ενέργειας, σε κάθε μια από τις περιοχές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Τα BEL θα περιλαμβάνουν τοπικές επιχειρήσεις, δημόσιες αρχές, θεσμούς που σχετίζονται με τη γνώση και πολίτες, ενώ θα δραστηριοποιηθούν με στόχο την υποστήριξη μελλοντικών πολιτικών σε σχέση με τη γαλάζια ενέργεια και τον σχεδιασμό συμπαγών στρατηγικών για τη γαλάζια ανάπτυξη. Μέσω μιας σειράς πιλοτικών προγραμμάτων θα επιδιωχθεί η ευαισθητοποίηση των τοπικών ενδιαφερομένων (local stakeholders), η διευκόλυνση της κοινωνικής αποδοχής, ο περιορισμός της αβεβαιότητας και η ενίσχυση της βιωσιμότητας των παρεμβάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο: http://architecture.web.auth.gr/maestrale/

Προέλευση Ανακοίνωσης στις 14/07/2017 @ 13:33