Κείμενο προκήρυξης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών ΤΠΕ για την έρευνα», που χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ Α.Π.Θ. με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Θεόδωρο Λαόπουλο, Αναπληρωτή Πρύτανη του Α.Π.Θ. και Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών, προτίθεται να αναθέσει  σε ένα (1) άτομο για διάστημα 6 μηνών (με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του εν λόγω έργου) και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό έως 13.200,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου τα εξής:

Διαχείριση των βασικών υπολογιστικών υποδομών (εξυπηρετητές, σταθμοί εργασίας, virtualization, storage) του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΑΠΘ.

Βασική αρμοδιότητα είναι η παρακολούθηση και η διαχείριση της υπολογιστικής υποδομής του ΚΗΔ ΑΠΘ, στην οποία βασίζονται οι δικτυακές υπηρεσίες που παρέχονται προς την Ακαδημαϊκή Κοινότητα του ΑΠΘ:
• Datacenters
• Εικονικές υποδομές (virtualization)
• Συστήματα διαχείρισης αποθηκευτικού χώρου (storage)
• Λειτουργικά Συστήματα Linux
• Βασικές υπηρεσίες (DNS, DHCP, NTP, VPN)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν απαραίτητα τα ακόλουθα προσόντα:

  • Πτυχίο/Δίπλωμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ στην περιοχή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Για τίτλους της αλλοδαπής πρέπει κατά την αίτηση να συνυποβληθεί η αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ. Γίνονται επίσης δεκτοί βασικοί τίτλοι σπουδών όλων των τμημάτων των Πολυτεχνικών Σχολών και των τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών, εφόσον υπάρχει μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ή τεκμηριωμένη εμπειρία 2 (δύο) ετών στην περιοχή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

  • Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε θέματα διαχείρισης λειτουργικών συστημάτων linux και σε ελεύθερο λογισμικό/λογισμικό ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ – opensource).

Για τους υποψηφίους που δεν διαθέτουν βασικό τίτλο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην περιοχή των ΤΠΕ αλλά προέρχονται από τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών ή Σχολών Θετικών Επιστημών απαιτείται εμπειρία  τουλάχιστον τριών (3) ετών.

  • Τουλάχιστον καλή γνώση  της Αγγλικής Γλώσσας (B2).

 
Η υποβολή προτάσεων λήγει στις 19/09/2016.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πληροφορίες προκήρυξης

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Δευτέρα, 19 Σεπτέμβριος, 2016 - 16:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Προκήρυξης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Υποβλήθηκε στις 07/09/2016 @ 17:31