Κείμενο προκήρυξης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ

Στο ΦΕΚ 1249/7-12-2016 (τ. r') δημοσιεύτηκε η υπ. αριθμ. Φ16/203748/22/30-1l-2016 έγκριση προκήρυξης για την πλήρωση μιας (1) θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, ως εξής:

ΤEXNOΛOΓlKO ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (Σ.Δ.Ο)

 

ΤΜΗΜΑ ΛOΓlΣTΙKHΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
- Μιας (1) θέσης βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Οικονομική Ανάλυση».
  ΑΔΑ: ΩIIΠ4653ΠΣ-3ΘΣ
  Κωδικός Ανάρτησης στο «ΑΠΕΛΛΑ>>: 00002214706

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedU.goV.gr) και στη συνέχεια να υποβάλουν στη Γραμματεία του αντίστοιχου Τμήματος του Τ.Ε.1. Στερεάς Ελλάδας το φάκελο της υποψηφιότητάς τους, όπως αναφέρεται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης συνοδευόμενο από αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης.

Πληροφορίες προκήρυξης

Τύπος θέσης: 

Αναπληρωτςή Καθηγητής

ΦΕΚ: 

1249/7-12-2016 τ.Γ΄

Τελική Ημερομηνία Υποβολής: 

Παρασκευή, 31 Μάρτιος, 2017 (All day)
Πληροφορίες-επικοινωνία

E: 

Τ: 

2231060104,145

F: 

2231033945

Συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας: 

Τμήμα Λογιστιχής και Χρηματοοικονομικής: στα τηλ. 2228099513/99564
Η ταχυδρομική διεύθυνση είναι:
Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.Ο)
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Τ.Κ. 34400 Ψαχνά Ευβοίας
Προέλευση Προκήρυξης
ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας
Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα αρχεία: 

Υποβλήθηκε στις 15/02/2017 @ 7:39