ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΡ. 356/2015

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα.

Περιγραφή του έργου: Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια και επισκευή μηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες θέρμανσης του Α.Π.Θ., η οποία χωρίζεται σε δύο επιμέρους ομάδες:
Ομαδα Α: Προμήθεια λέβητα και εναλλακτών θερμότητας.
Ομάδα Β: Επισκευή και καθαρισμός εναλλακτών θερμότητας.

Περισσότερες πληροφορίες για το διαγωνισμό δίνονται στα αρχεία της Προκήρυξης και της Διακήρυξης.

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

356/2015

Προϋπολογισμός: 

84 340€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Δευτέρα, 18 Ιανουάριος, 2016 - 15:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Τρίτη, 19 Ιανουάριος, 2016 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία

Υπεύθυνος επικοινωνίας: 

Τ: 

+30 2310 991167

F: 

+30 2310 996907
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Υποβλήθηκε στις 16/12/2015 @ 8:33