Τακτικός, επαναληπτικός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός ανοικτής διαδικασίας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή και ειδικότερα το χαμηλότερο μέσο όρο τιμής μονάδας των γνήσιων και συμβατών ειδών της ομάδας για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών, φαξ και φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της κεντρικής διοίκησης και των σχολών του ΑΠΘ»
Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 22-7-2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00.

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

367

Προϋπολογισμός: 

77 971€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Παρασκευή, 22 Ιούλιος, 2016 - 15:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Τετάρτη, 27 Ιούλιος, 2016 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία

Τ: 

2310-996871

F: 

2310-996907

Συμπληρωματικά στοιχεία επικοινωνίας: 

Κουλιακιώτη Ευαγγελία

Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 07/07/2016 @ 9:30