ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι ο/οι υποψήφιος/οι ανάδοχος/οι του διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού αριθμ. 392/2017 για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ, ΙΤΑΛΙΚΗΣ, ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΜΕ ΤΟΥ Α.Π.Θ., ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018», εκτός των αναφερομένων
εγγράφων/δικαιολογητικών στην ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ Γ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β της διακήρυξης αριθμ. 392/2017 θα πρέπει να προσκομίσει/ουν επιπλέον και τα
νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε υποψηφίου/ων, όπως το ΦΕΚ ίδρυσης και τις τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.), στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν τα μέλη του Δ.Σ., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους την Ε.Ε. και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.
Πληροφορίες-επικοινωνία

Τ: 

2310 996871
Υποβλήθηκε στις 24/04/2017 @ 15:43