ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

«ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ»

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και επιστημονικού εξοπλισμού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων του ΑΠΘ.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες, κατ΄ ανώτατο όριο από την υπογραφή αυτής (εκτός αν άλλως ορίζεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές).
Οι υποψήφιοι μπορούν να εκτυπώνουν το τεύχος της διακήρυξης από την Ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου ή να το προμηθεύονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση glegnosi@ad.auth.gr.
 Ο προϋπολογισμός για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 196.174,19€ χωρίς ΦΠΑ (243.256,00€ με ΦΠΑ 24%).
Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 25-9-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 .
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Πληροφορίες διαγωνισμού

Αριθμός προκήρυξης: 

397

Προϋπολογισμός: 

196 174€

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Δευτέρα, 25 Σεπτέμβριος, 2017 - 15:00

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 

Παρασκευή, 29 Σεπτέμβριος, 2017 - 10:00
Πληροφορίες-επικοινωνία
Προέλευση Διαγωνισμού

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Υποβλήθηκε στις 29/08/2017 @ 12:40