Σας γνωρίζουμε ότι η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη Α.Π.Θ, καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και άλλων περιφερειακών, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης κατά μέγιστο 3150,00€ χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 3906,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Στον παρακάτω πίνακα δίνεται αναλυτικά οι προδιαγραφές:

5 Η/Υ (περιλαμβάνονται πληκτρολόγιο και ποντίκι ενσύρματα) 

 intel i5 (6ης γενιάς)

500 GB HDD

DVD+/-RW

4GB RAM

5  χρόνια εγγύηση  

2 Εσωτερικοί σκληροί δίσκοι «SOLID STATE DRIVE» SSD

240 GB

SATA3

3  χρόνια  εγγύηση

1 ΟΘΟΝΗ  Η/Υ

21-22’’

Ανάλυση 1920 Χ 1080 pixels

3 χρόνια εγγύηση

1 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ  

 Laser  -  μονόχρωμο

 1200 Χ  1200 dpi

 Εκτύπωση τουλάχιστον 30 ppm

 Καλώδιο σύνδεσης usb

 3 χρόνια εγγύηση

1 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

 Laser  (με λειτουργίες τηλεομοιοτυπίας (fax), εκτύπωσης, αντιγραφής και σάρωσης )

 Καλώδιο σύνδεσης usb

 3 χρόνια εγγύηση

Κάθε προσφορά που κατατίθεται είναι δεσμευτική και θα πρέπει να ικανοποιεί ή να υπερκαλύπτει το σύνολο των απαιτούμενων χαρακτηριστικών των προδιαγραφών. Σημειώνεται ότι τον αντισυμβαλλόμενο βαρύνουν τα έξοδα μεταφοράς προς τη Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη Α.Π.Θ.

Η πληρωμή του αντισυμβαλλόμενου για τις παρεχόμενη προμήθεια θα γίνει κατόπιν της παράδοσης του αντίστοιχου τιμολογίου στην Π.Φ. Λέσχη και μετά από την έκδοση και θεώρηση του τακτικού χρηματικού εντάλματος πληρωμής, το οποίο θα εκδίδεται στο όνομα του, βάσει των νομίμων δικαιολογητικών όπως αυτά ορίζονται στη σχετική νομοθεσία (Ν. 4412/2016). Τον  αντισυμβαλλόμενο  βαρύνουν  οι σχετικές κρατήσεις  με βάση τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.         

Σε κάθε  περίπτωση  ο αντισυμβαλλόμενος θα πρέπει να είναι συνεπής σε όλες τις ως άνω προβλεπόμενες υποχρεώσεις του, άλλως η  Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Α.Π.Θ. μπορεί μονομερώς και χωρίς καμία  αξίωση αποζημίωσης εις βάρος της να καταγγείλλει τη σχετική σύμβαση, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμοδίου οργάνου.    

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε να καταθέσουν οικονομική προσφορά στο Πρωτόκολλο της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης, (Εγνατία & 3ης Σεπτεμβρίου 1ος όροφος), ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση vtzikos@auth.gr, ή με φαξ στον αριθμό 2310 207432, μέχρι και την 17.02.2017 και ώρα 15:00.

Προέλευση Πρόσκλησης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Πληροφορίες Πρόσκλησης

Προϋπολογισμός: 

3 906ευρώ

Ημερομηνία Λήξης Προσφορών : 

Παρασκευή, 17 Φεβρουάριος, 2017 - 15:00
Συνημμένα αρχεία

Συνημμένα: 

Πληροφορίες - επικοινωνία
Υποβλήθηκε στις 07/02/2017 @ 17:13