Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ανακοινώνει ότι δέχεται υποψηφιότητες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές:

 • Αστικά μοντέλα προσομοίωσης, ολοκληρωμένα μοντέλα χρήσεων γης και μεταφορών, και συστήματα υποστήριξης λήψης αποφάσεων για την χωρική́ ανάλυση και σχεδιασμό.
 • Αστική ανάπτυξη στο πλαίσιο της κρίσης και πολιτικές βιώσιμης αστικής αναγέννησης
 • Αστική́ διάχυση και νέες μορφές αστικής και περιαστικής ανάπτυξης: μορφολογικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά, χωρικό αποτύπωμα, ποσοτικές μέθοδοι και εργαλεία μέτρησης
 • Εκτιμήσεις Ακινήτων
 • Εναλλακτικές προσεγγίσεις της ανάπτυξης και σχεδιασμός των κοινών
 • Εναλλακτικοί οικονομικοί και πολιτικοί χώροι, τόπος και παγκόσμιες δικτυώσεις
 • Μητροπολιτικές περιοχές και στρατηγικός σχεδιασμός σε συνθήκες κρίσης: 'νέοι' χώροι, νέες προσεγγίσεις
 • Πολεοδομία και συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών
 • Σύγχρονη μετανάστευση και συνοριακά καθεστώτα: περιφερειακές, οικονομικές και χωρο-κοινωνικές διαστάσεις
 • Τεχνολογίες αιχμής, μεγάλα δεδομένα και ευφυή συστήματα στον σχεδιασμό και τη διαχείριση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας
 • Τηλεπισκόπηση και συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών στον αστικό και εξωαστικό χώρο
 • Τηλεπισκόπιση και συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών στον πολιτισμό
 • Χωρικά και οικονομικά μοντέλα εκτίμησης του οφέλους της περιβαλλοντικής προστασίας.
 • Χωρική ανάλυση και μοντελοποίηση των ατομικών συμπεριφορών μετακίνησης σε αστικές περιοχές με την εφαρμογή προηγμένων τεχνικών προσομοίωσης των συστημάτων μεταφορών και χρήσεων γης
 • Χωρική ανάλυση και σχεδιασμός του παράκτιου χώρου στο πλαίσιο της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.
 • Χωρικός σχεδιασμός με βάση τη γνώση: ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων ανάλυσης χωρικών επιπτώσεων των σχεδιαστικών προτάσεων
 • Χωροταξικός σχεδιασμός περιφερειών και ειδικών περιοχών, κλιματική αλλαγή, ανθεκτικότητα

Περισσότερες λεπτομέρειες στη συνημμένη πρόσκληση που ακολουθεί.

Προθεσμία υποβολής: 24 Μαρτίου 2017

Προέλευση Πρόσκλησης

Μονάδα, υπομονάδα, τμήμα ή σχολή: 

Συνημμένα αρχεία
Πληροφορίες - επικοινωνία

Τ: 

2310991430

E: 

Υποβλήθηκε στις 22/02/2017 @ 12:51