'Ονομα: 

Αναστάσιος

Πατρώνυμο: 

Βασίλειος

Επώνυμο: 

Πασχάλης

Ιδιότητα: 

Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό

Μονάδα: 

Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας