Έγγραφα Διοικητικών Υπηρεσιών

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΛΟΓΩΝ - Τελευταία τροποποίηση στις 3/02/21
Ορισμός νέου(1η φορά) Υπολόγου ΠΑΓΙΩΝ.(ΥΠ.Ι) - Τελευταία τροποποίηση στις 27/06/17
Αντικατάσταση Υπολόγου ΠΑΓΙΩΝ.(ΥΠ.ΙΙ) - Τελευταία τροποποίηση στις 27/06/17
ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΏΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - Τελευταία τροποποίηση στις 29/10/20
Οδηγίες Συμπλήρωσης Απογραφικού Δελτίου Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων - Τελευταία τροποποίηση στις 29/10/20
Πρακτικό παραλαβής κινητού εξοπλισμού - Τελευταία τροποποίηση στις 29/10/20
ΜΗΤΡΩΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ-Οδηγίες συμπλήρωσης - Τελευταία τροποποίηση στις 9/03/20
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ δωρεάς σε είδος προς το ΑΠΘ - Τελευταία τροποποίηση στις 30/09/20
Υπόδειγμα .Ι. Δωρεά σε είδος - Πρωτόκολλο Παράδοσης Παραλαβής - Τελευταία τροποποίηση στις 26/05/20
Υπόδειγμα .ΙΙ. Δωρεά σε είδος - Αναλώσιμα - Διαβιβαστικό προς Τμ. Περιουσίας - Τελευταία τροποποίηση στις 26/05/20
Υπόδειγμα .ΙΙΙ. Δωρεά σε είδος - Πάγια - Διαβιβαστικό προς Τμ. Περιουσίας - Τελευταία τροποποίηση στις 26/05/20
Δωρεά σε είδος προς το ΑΠΘ_Φορολογική αντιμετώπιση και διαδικασία τακτοποίησης δωρεών κινητών πραγμάτων από Ιδιώτες & ΝΠΙΔ - Τελευταία τροποποίηση στις 26/05/20
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ μετακίνησης παγίων εντός ΑΠΘ - Τελευταία τροποποίηση στις 16/05/17
Υπόδειγμα .Ι. Μετακίνηση παγίων – Πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής - Τελευταία τροποποίηση στις 6/03/17
Υπόδειγμα .ΙΙ. Μετακίνηση παγίων – Διαβιβαστικό προς Τμ. Περιουσίας - Τελευταία τροποποίηση στις 26/01/17
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Απόσυρσης και Διαγραφής Παγίων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (HHE) ακατάλληλων προς χρήση - Τελευταία τροποποίηση στις 9/03/20
Υπόδειγμα .Ι. Απόσυρση-Διαγραφή Παγίων ΗΗΕ_ Πρακτικό Διμελούς Επιτροπής - Τελευταία τροποποίηση στις 11/09/20
Υπόδειγμα.ΙΙ. Απόσυρση-Διαγραφή Παγίων ΗΗΕ_ Πρωτόκολλο Παράδοσης-Παραλαβής - Τελευταία τροποποίηση στις 15/09/20
Υπόδειγμα.ΙΙΙ. Απόσυρση-Διαγραφή Παγίων ΗΗΕ_ Διαβιβαστικό Προς Τμ. Περιουσίας - Τελευταία τροποποίηση στις 15/09/20
ΑΠΟΣΥΡΣΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΓΙΩΝ _ ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - Τελευταία τροποποίηση στις 15/09/20
ΑΠΟΣΥΡΣΗ-ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΓΙΩΝ _ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ - Τελευταία τροποποίηση στις 11/09/20
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ σε περίπτωση κλοπής - πρόκληση ζημιών - Έντυπο δήλωσης ζημίας - Τελευταία τροποποίηση στις 12/06/20
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - Τελευταία τροποποίηση στις 28/09/17
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ_ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ-Αποσπάσματα Ισχύουσας Νομοθεσίας - Τελευταία τροποποίηση στις 28/09/17
1Ν 4270_2014 (ΦΕΚ 143_ 28-06-14)_άρθρ.150-155.ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ - Τελευταία τροποποίηση στις 28/09/17
2ΝΔ 496_1974 (ΦΕΚ 204_19-07-74) _αρθρ. 32-39.ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΟΛΟΓΟΙ - Τελευταία τροποποίηση στις 28/09/17

Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599-1986(Ν.1256-82) - Τελευταία τροποποίηση στις 3/02/16
Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1256-1982 - Τελευταία τροποποίηση στις 11/12/20

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 - Τελευταία τροποποίηση στις 22/02/12
Αίτηση χορήγησης αναρρωτικής άδειας ΔΕΠ - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Αίτηση για την υποβολή παραίτησης ΔΕΠ - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Αίτηση απονομής σύνταξης για ΔΕΠ - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Υπέυθυνη δήλωση απονομής σύνταξης για ΔΕΠ - Τελευταία τροποποίηση στις 6/06/17
Αίτηση γενικής χρήσης για ΔΕΠ - Τελευταία τροποποίηση στις 22/05/18
Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση προϋπηρεσίας - Τελευταία τροποποίηση στις 18/11/20

Αίτηση για γενική χρήση - Τελευταία τροποποίηση στις 5/02/16
Αίτηση αναρρωτικής άδειας με υπεύθυνη δήλωση - Τελευταία τροποποίηση στις 18/12/15
Αίτηση αναρρωτικής άδειας με ιατρική γνωμάτευση - Τελευταία τροποποίηση στις 18/12/15
Αίτηση άδειας ασθενείας τέκνων - Τελευταία τροποποίηση στις 20/01/17
Αίτηση χορήγησης άδειας αιμοδοσίας - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Αίτηση έκδοσης παραπεμπτικού για ειδική άδεια απουσίας - Τελευταία τροποποίηση στις 25/11/20
Αίτηση χορήγησης φοιτητικής άδειας μόνιμου προσωπικού - Τελευταία τροποποίηση στις 8/09/15
Αίτηση χορήγησης φοιτητικής άδειας υπαλλήλων ΙΔΑΧ - Τελευταία τροποποίηση στις 8/09/15
Αίτηση χορήγησης συνδικαλιστικής άδειας - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Αίτηση χορήγησης άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Αίτηση χορήγησης άδειας για επιστημονικούς/επιμορφωτικούς λόγους - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Αίτηση άδειας για υπηρεσιακούς λόγους - Τελευταία τροποποίηση στις 23/01/17
Αίτηση χορήγησης άδειας ιδιωτικού έργου/εργασίας - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Αίτηση χορήγησης άδειας για προσωπικούς λόγους - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Πρώτη αίτηση παραίτησης μόνιμου προσωπικού - Τελευταία τροποποίηση στις 14/07/15
Δεύτερη (οριστική) αίτηση παραίτησης μόνιμου προσωπικού - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Αίτηση απονομής σύνταhttps://www.auth.gr/sites/default/files/aitisi_ekdosis_parapemptikoy_gia_eidiki_adeiaξης μόνιμου προσωπικού - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Αίτηση παραίτητησης υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. - Τελευταία τροποποίηση στις 14/07/15
Αίτηση χορήγησης άδειας εκλογών - Τελευταία τροποποίηση στις 18/06/19

Αίτηση γενικής χρήσης - Τελευταία τροποποίηση στις 24/09/18
Αίτηση χορήγησης άδειας για έκτακτους προσωπικούς/οικογενειακούς λόγους - Τελευταία τροποποίηση στις 24/09/18
Αίτηση χορήγησης γονικής άδειας - Τελευταία τροποποίηση στις 24/09/18
Αίτηση χορήγησης αναρρωτικής άδειας (Υ.Δ.) - Τελευταία τροποποίηση στις 24/09/18
Αίτηση χορήγησης αναρρωτικής άδειας (ιατρική γνωμάτευση) - Τελευταία τροποποίηση στις 24/09/18
Αίτηση χορήγησης άδειας λόγω ασθένειας τέκνου - Τελευταία τροποποίηση στις 24/09/18
Αίτηση χορήγησης ειδικής άδειας - Τελευταία τροποποίηση στις 5/04/19
Αρχική αίτηση παραίτησης Λοιπού Προσωπικού - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Αίτηση οριστικής παραίτησης Λοιπού Προσωπικού - Τελευταία τροποποίηση στις 2/11/15
Υπεύθυνη Δήλωση απονομής σύνταξης Λοιπού Προσωπικού - Τελευταία τροποποίηση στις 2/11/15
Αίτηση απονομής σύνταξης Λοιπού Προσωπικού - Τελευταία τροποποίηση στις 5/06/12
Αίτηση χορήγησης άδειας θερινών διακοπών (ΕΤΕΠ-Επιστημονικοί Συνεργάτες) - Τελευταία τροποποίηση στις 13/06/16

Δικαιολογητικά μετακινήσεων εξωτερικού - Τελευταία τροποποίηση στις 14/03/19
Δικαιολογητικά μετακινήσεων εσωτερικού - Τελευταία τροποποίηση στις 14/03/19
Εντολή μετακίνησης Κοσμητόρων – Προέδρων - Τελευταία τροποποίηση στις 31/10/19
Εντολή μετακίνησης εκτός έδρας μελών ΔΕΠ - Τελευταία τροποποίηση στις 31/10/19
Εντολή μετακίνησης προσωπικού εκτός μελών ΔΕΠ - Τελευταία τροποποίηση στις 31/10/19
Ημερολόγιο κίνησης κατάσταση πληρωμής - Τελευταία τροποποίηση στις 23/05/18
Έντυπο απόδοσης τιμολογίων/λογαριασμών - Τελευταία τροποποίηση στις 23/05/18
Απογραφικό δελτίο πάγιων περιουσιακών στοιχείων - Τελευταία τροποποίηση στις 19/12/18
Οδηγίες Συμπλήρωσης Απογραφικού Δελτίου Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων - Τελευταία τροποποίηση στις 19/12/18
Πρακτικό παραλαβής κινητού εξοπλισμού - Τελευταία τροποποίηση στις 23/05/18
Πρακτικό παραλαβής αναλώσιμων υλικών - Τελευταία τροποποίηση στις 23/05/18
Βεβαίωση εκτέλεσης εργασιών παροχής υπηρεσιών - Τελευταία τροποποίηση στις 6/06/19
Δικαιολογητικά Εκλεκτόρων - Τελευταία τροποποίηση στις 14/03/19
Βεβαίωση μετακίνησης - Τελευταία τροποποίηση στις 23/05/18
Κατάσταση απόδοσης Χ.Ε.Π. - Τελευταία τροποποίηση στις 23/05/18
Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 μετακινήσεων - Τελευταία τροποποίηση στις 23/05/18
Υπεύθυνη δήλωση μετακίνησης με Ι.Χ. - Τελευταία τροποποίηση στις 23/05/18
Απογραφικό δελτίο - Τελευταία τροποποίηση στις 23/05/18
Δήλωση εμπορικού λογαριασμού εταιρείας τράπεζας Πειραιώς - Τελευταία τροποποίηση στις 23/05/18
Δήλωση εμπορικού λογαριασμού εταιρείας άλλης τράπεζας - Τελευταία τροποποίηση στις 23/05/18
Δήλωση εμπορικού λογαριασμού ιδιώτη τράπεζας Πειραιώς - Τελευταία τροποποίηση στις 23/05/18
Δήλωση εμπορικού λογαριασμού ιδιώτη άλλης τράπεζας - Τελευταία τροποποίηση στις 23/05/18
Σύμβαση απ' Ευθείας Ανάθεσης Τακτικού Προϋπολογισμού - Τελευταία τροποποίηση στις 4/10/19
Σύμβαση απ' Ευθείας Ανάθεσης Π.Δ.Ε. - Τελευταία τροποποίηση στις 4/10/19
Δικαιολογητικά Απόδοσης για Επιχορηγήσεις Ιδρυμάτων-Ινστιτούτων - Τελευταία τροποποίηση στις 23/05/18
Δικαιολογητικά Απόδοσης για Προμήθεια Υλικών - Παροχή Υπηρεσιών - Τελευταία τροποποίηση στις 23/05/18
Δικαιολογητικά Απόδοσης για Χρηματοδοτήσεις Ερευνητικών Προγραμμάτων Πολυτεχνικής Σχολής - Τελευταία τροποποίηση στις 23/05/18
Υπόδειγμα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Τελευταία τροποποίηση στις 22/01/20
Υπόδειγμα Αίτησης Βεβαίωσης Λήψης Στεγαστικού Επιδόματος - Τελευταία τροποποίηση στις 8/07/19
Υπόδειγμα Αίτησης Βεβαίωσης για μη Λήψη Στεγαστικού Επιδόματος - Τελευταία τροποποίηση στις 8/07/19

Σελίδες