Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Γεωπονίας

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Γεωπονίας  της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τα παρακάτω μητρώα ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

1. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου 2880/5-2-2014
Γνωστικά Αντικείμενα:
«Γεωργία-Εφαρμοσμένη Φυσιολογία Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας»,
«Εδαφολογία-Μικροβιολογία Εδάφους» και
«Φυτοπαθολογία-Ιολογία»

2. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου 2883/19-3-2014
Γνωστικά Αντικείμενα:
«Εδαφολογία»,
«Γεωργική Μηχανική - Αντλίες»,
«Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στη Γεωργία»,
«Μελισσοκομεία – Διασφάλιση Ποιότητας των Προϊόντων Κυψέλης»,
«Βιομετρία και Γεωργικός Πειραματισμός»,
«Μοριακή Βελτίωση Φυτών»,
«Τεχνολογία Μεταποίησης και Μετασυλλεκτικής Διαχείρισης Οπωρολαχανικών»,
«Επιστήμη Τροφίμων – Φυσικοχημεία Τροφίμων» και
«Επιστήμη Τροφίμων – Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση Διεργασιών Επεξεργασίας Τροφίμων»

3. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου 2888/28-5-2014
Γνωστικά Αντικείμενα:
«Αγροτική Κοινωνιολογία»
«Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή»
«Ιχθυοκομία με έμφαση στη γενετική των ιχθύων»
«Χημεία Εδάφους»

4. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου 2890/7-7-2014
Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2890/7-7-2014 τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση με αριθμό 2888/28-5-2014) σχετικά με το  μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Γεωπονίας για το γνωστικό αντικείμενο:  «Αγροτική Κοινωνιολογία», και ενέκρινε το εν λόγω μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2895/8-10-2014
Γνωστικό Αντικείμενο:
«Λαχανοκομία»

6. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2900/22-12-2014
Γνωστικά Αντικείμενα:
Δενδροκομία»,
«Αμπελουργία»
«Οικονομική γεωργικής παραγωγής-Οικονομική αγροτικών εκμεταλλεύσεων»
 

7. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2906/19-3-2015
Γνωστικό Αντικείμενο:
«Γενετική και Βελτίωση των Φυτών»

8. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2917/29-10-2015

Σας γνωρίζουμε ότι η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2917/29-10-2015, έχοντας υπόψη τα παραπάνω σχετικά και τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του ν.4009/11 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, ενέκρινε

α) το επικαιροποιημένο μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Γεωπονίας για το γνωστικό αντικείμενο: «Εδαφολογία»

 Το παραπάνω μητρώο με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών (29-10-2017) από την  έγκριση του  θα πρέπει να επικαιροποιηθεί εκ νέου.

β) τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Γεωπονίας για τα γνωστικά αντικείμενα «Γεωργικές Κατασκευές με έμφαση στον Ενεργειακό Σχεδιασμό Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Ζωικών Λυμάτων», «Διαχείριση Αρδευτικού Νερού και Αρδεύσεις», «Βελτιστοποίηση Αρδευτικών Δικτύων και Συστημάτων Υδατικών Πόρων», «Αυτοματισμοί στη Γεωργία», «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων – Τεχνολογία Αλιευμάτων», «Χημεία και Ενόργανη Ανάλυση Τροφίμων» και «Φυτοπαθολογία – Μυκητολογία».

 Τα παραπάνω μητρώα με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών (29-10-2017) από την  έγκριση τους θα πρέπει να επικαιροποιηθούν.

9. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2920/22-12-2015

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2920/22-12-2015, ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα:

"Αναπαραγωγή των Χοίρων" και "Φυσιολογία Αναπαραγωγής Μονογαστρικών"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (22-12-2017), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν.

10. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2922/12-2-2016

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2922/12-2-2016, ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα:

"Aγροτικός Συνεργατισμός" και "Φυσικό Περιβάλλον της Αμπέλου"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (12-2-2018), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν.

11. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2923/11-3-2016

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2923/11-3-2016, ενέκρινε τo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τo γνωστικό αντικείμενο:

"Γεωργικές Εφαρμογές"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή του (11-3-2018), το παραπάνω μητρώο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί.

 

Συνημμένα αρχεία: