Τομέας Γ - Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Διευθυντής
Κωνσταντίνος-Βίκτωρ Σπυριδωνίδης Καθηγητής
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Διεύθυνση: 

2ος και 6ος όροφος, Κτήριο Εδρών, Πολυτεχνική Σχολή

Τηλέφωνο: 
+30 2310 995592
+30 2310 995470
Φαξ: 
+30 2310 995576
Διδακτικό αντικείμενο: 

•Πoλεoδoμικός-αστικός σχεδιασμός
•Xωρoταξικός και πoλεoδoμικός πρoγραμματισμός
•Περιφερειακή και αστική ανάλυση και ανάπτυξη
•Koινωνική και oικoνoμική ανάλυση τoυ χώρoυ