Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Αρχιτεκτόνων

1. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2887/9-5-2014

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τα μητρώα  ισχύουν  για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

Γνωστικά Αντικείμενα :
«Αρχιτεκτονικός Προγραμματισμός και Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Υγείας»,
«Αρχιτεκτονικός και Αστικός Σχεδιασμός»,
«Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός – Αναπαραστάσεις»,
«Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός» και
«Εικαστικές Τέχνες»

2.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2904/2-2-2015
Επισημαίνεται ότι, τα εγκριθέντα μητρώα των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος, έχουν καταρτισθεί κατά ευρύτερες γνωστικές περιοχές, και σε αυτά  συμπεριλαμβάνονται και τα μητρώα εσωτερικών-εξωτερικών μελών, τα οποία είχαν εγκριθεί στην έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 2887/9-5-2014.

Γνωστικά Αντικείμενα :
"ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ, ΔΟΜΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ"
"ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ"
"ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ"
"ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ, ΑΣΤΙΚΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ"
"ΑΣΤΙΚΟΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ"
"ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΩΝ"
"ΙΣΤΟΡΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ, ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ"

 

3.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2931/10 - 10 - 2016

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2931/10 - 10 - 2016 ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7α και 8 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τα γνωστικά αντικείμενα:

" Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Αρχιτεκτονική Τεχνολογία, Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός, Οικοδομική, Δομική Φυσική"  

"Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Εικαστικές Τέχνες και Μέσα Οπτικής Επικοινωνίας"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση επικαιροποίησης  (10-10-2018), θα πρέπει τα παραπάνω μητρώα να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

Συνημμένα αρχεία: