Τομέας Βοτανικής

Διευθυντής
Κωνσταντίνος Βλαχονάσιος Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Βιολογίας
Γραμματέας
Ευδοξία Τσακίρη
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Βιολογίας
Τομέας Βοτανικής
Πανεπιστημιούπολη
54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 998522
Φαξ: 
+30 2310 998295
Διδακτικό αντικείμενο: 

Το διδακτικό έργο των μελών του Τομέα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Βιολογίας, το οποίο περιλαμβάνει τόσο διδασκαλία μαθημάτων όσο και επίβλεψη διπλωματικών εργασιών και πρακτικών ασκήσεων σχετικά με:

 • τη μορφολογία,
 • τη φυσιολογία και τη βιολογία των φυτικών κυττάρων και οργανισμών,
 • τη συστηματική βοτανική,
 • τη γεωβοτανική, 
 • την εφαρμοσμένη βοτανική. 
Ερευνητικό αντικείμενο: 

Τα πρόσφατα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών του Τομέα Βοτανικής συνοπτικά αναφέρονται παρακάτω:

 • Αναπαραγωγή φυτών in vitro και βιοτεχνολογία φυτών,
 • Αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά στην Ελλάδα: ταξινόμηση, βιογεωγραφία, δευτερογενείς μεταβολίτες (χημειοταξινόμηση),
 • Βιολογία φυτικού κυττάρου,
 • Δομή, λειτουργία και διαφοροποίηση φυτικών κυττάρων, ιστών και αδένων,
 • Βιοχημικοί και μοριακοί δείκτες ταξινόμησης και φυλογένεσης φυτών,
 • Γενετική πληθυσμών και εξέλιξη φυτικών ειδών,
 • Ελληνική χλωρίδα και βλάστηση,
 • Εντοπισμός ενζύμων φωτοσυνθετικής διεργασίας, Μεταβολισμός του άνθρακα, Φωτοσυνθετικοί μικροοργανισμοί, Ανθίσεις κυανοβακτηρίων, Τοξίνες κυανοβακτηρίων,
 • Κύκλοι ζωής και οικοφυσιολογία θαλάσσιων μακρόφυτων 
 • Μοριακή βιολογία φυτών. Μοριακή γενετική Arabidopsis. Μοριακή φυσιολογία φυτών.
 • Mοριακοί μηχανισμοί φωτοσύνθεσης σε συνθήκες αβιοτικού στρες
 • Οικοφυσιολογία: Συσσώρευση βαρέων μετάλλων από φυτά, Πρόσληψη ραδιονουκλιδίων, Επιδράσεις της ρύπανσης στα φυτά
 • Περιβαλλοντικές καταπονήσεις και οξειδωτικό στρες 
 • Ποικιλότητα (μορφολογική, γενετική, φυλογενετική, μεταβολιτών) φυτικών οργανισμών. 
 • Πολυφασική ταξινόμηση και οικολογία φυτοπλαγκτού
 • Εκτίμηση ευτροφισμού και ποιότητας νερού.