Η Σύγκλητος του ΑΠΘ  ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών για τα γνωστικά αντικείμενα : σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τα παρακάτω μητρώα ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

1.Αριθμός Συνεδρίασης:  2883/19-3-2014
Γνωστικά αντικείμενα:

«Πληθυσμιακή Γενετική Ζωικών Οργανισμών»,
«Φυτοκοινωνιολογία Χερσαίων τύπων βλάστησης»
«Οικοφυσιολογία Θαλάσσιων Μακροφυτων»

2.Αριθμός Συνεδρίασης:  2895/8-10-2014
Γνωστικά αντικείμενα:

«Μοριακή Κυτταρική Βιολογία Φυτών»
«Συστηματική και Εξέλιξη Αυτοφυών Αγγειοφύτων»

3.Αριθμός Συνεδρίασης:  2900/22-12-2014
Γνωστικά αντικείμενα:

«Οικολογία: Δυναμική της Βλάστησης και Εφαρμογές»,
«Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών με έμφαση στους Ιχθείς» και
«Συστηματική Βοτανική με έμφαση στη Χημειοταξινόμηση»

4.Αριθμός Συνεδρίασης: 2912/9-7-2015:
Γνωστικό αντικείμενο:

"Μοριακή Φυλογένεση Ζωϊκών Οργανισμών και Βιοπληροφορική"

5. Αριθμός Συνεδρίασης: 2916/2-10-2015

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2916/2-10-2015, ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

" Μοριακή Φυσιολογία Φυτών"

"Βιοπληροφορική και Βιοποικιλότητα Φυτικών Οργανισμών"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την  έγκρισή τους (2-10-2017), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν.
 

6. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2923/11-3-2016

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2923/11-3-2016, ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα:

"Μοριακή Βιολογία-Κυτταρογενετική ζωικών οργανισμών", "Βιολογία Ιχθύων" και "Βιολογική Ωκεανογραφία (εκτός Υδροβοτανικής)".

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (11-3-2018), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν.

 

7. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2936/20 - 12 - 2016

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2936/20- 12 - 2016 ενέκρινε τo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7α και 8 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τo γνωστικό αντικείμενο:

"Βιολογία Κυττάρου" 

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση  (20-12-2018), θα πρέπει το παραπάνω μητρώο να επικαιροποιηθεί.

Συνημμένα αρχεία: