Τομέας Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας

Διευθυντής
Γεώργιος Ζαχαριάδης Καθηγητής
Τμήμα Χημείας
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σχολή Θετικών Επιστημών

Τμήμα Χημείας 

Τομέας Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας

Κτίριο Παλαιού και Νέου Χημείου

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 997724

Ο Τομέας Φυσικής Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας (Φ.Α.Π.Χ.) αποτελείται από τα παρακάτω Εργαστήρια:

 • Εργαστήριο Φυσικής Χημείας (ίδρυση: 1939).
 • Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας (ίδρυση: 1960).
 • Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος (ίδρυση: 1977).
Διδακτικό αντικείμενο: 

 

Εργαστήριο Φυσικής Χημείας:

 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στη ΧημείαKαταστάσεις της υλης και Χημική θερμοδυναμική.
 • Επεξεργασία και Αξιολόγηση Πειραματικών Δεδομένων.
 • Iσορροπία σε ομογενή και Ετερογενή συστήματα.
 • Kίνηση μορίων και Κινητική χημικών αντιδράσεων.
 • Ηλεκτροχημικές Αντιδράσεις και Εφαρμογές.
 • Ηλεκτροχημικά συστήματα ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος.
 • Δυναμικά φυσικο-χημικά συστήματα με περιοδική & χαοτική συμπεριφορά.
 • Χημεία Κολλοειδών.
 • Ηλεκτροανάλυση.
 • Μοντελοποίηση και Βελτιστοποίηση Χρωματογραφικών Διαχωρισμών.
 • Οργανολογία.
 • Πληροφορική στο χημικό εργαστήριο.
 • Στατιστική Θερμοδυναμική.
 • Εφαρμογές του excel στη χημεία.

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας:

 

Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

 • Βασικές Αρχές Αναλυτικής Χημείας.
 • Ποσοτική Χημική Ανάλυση .
 • Ενόργανη Χημική Ανάλυση I .
 • Μετρολογία, Χημειομετρία και Έλεγχος Ποιότητας.
 • Μέθοδοι Διαχωρισμού στη Χημική Ανάλυση.
 • Ηλεκτροανάλυση .
 • Οργανολογία.
 • Ενόργανη Χημική Ανάλυση ΙΙ.
 • Αρχαιομετρία και Χημεία Αρχαιολογικών Υλικών.
 • Ειδικές Μέθοδοι Ανάλυσης.
 • Βιοαναλυτική Χημεία.
 • Αναλυτική Χημεία.

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:

 • Προχωρημένη Ενόργανη Χημική Ανάλυση . 
 • Προχωρημένες Διαχωριστικές Τεχνικές στη Χημική Ανάλυση .
 • Μέθοδοι Προχωρημένης Ηλεκροανάλυσης.
 • Σύγχρονες Μέθοδοι Χημικής Ανάλυσης.
 • Προχωρημένη Αναλυτική Χημεία.
 • Χημειομετρία, Στατιστική.
 • Ερευνητική Μεθοδολογία.
 • Συστήματα Διασφάλισης Ποιότητας.
 • Έλεγχος Ποιότητας Φαρμάκων.Έλεγχος Ποιότητας Υλικών.
 • Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης.
 • Τεχνικές Μέτρησης, Ανάλυσης και Ελέγχου.

 

Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος:

 • Χημεία ατμόσφαιρας.
 • Χημεία νερών.
 • Μηχανισμοί μεταφοράς ρύπων στο περιβάλλον.
 • Δειγματοληψία & προσδιορισμός ρύπων στην ατμόσφαιρα.
 • Δειγματοληψία & προσδιορισμός ρύπων σε υδάτινους αποδέκτες.
 • Επεξεργασία πόσιμου νερού.
 • Επεξεργασία υγρών & στερεών αποβλήτων
 • Χαρακτηρισμός  επικινδυνότητας στερεών αποβλήτων.
 • Τεχνολογίες αντιρρύπανσης του αέρα από στατικές και κινητές πηγές.
 • Χημεία και Διαχείριση Οικοσυστημάτων.
 • Ρύπανση του αέρα εσωτερικών χώρων.
Ερευνητικό αντικείμενο: 

 

 

Εργαστήριο Φυσικής Χημείας:

 • Περιβαλλοντική φυσικοχημεία [Ανάπτυξη μεθόδων οξειδωτικής καταστροφής των τοξικών και βλαβερών ουσιών που συναντώνται στα υγρά απόβλητα και στους αέριους ρύπους (π.χ. ετερογενής φωτοκαταλύση, αντιδραστήριο Fenton, supercritical water oxidation). Πρόκειται για μεθόδους ιδιαίτερα αποτελεσματικές και φιλικές προς το περιβάλλον. Σε μερικές από αυτές είναι δυνατή και η χρησιμοποίηση της ηλιακής ενέργειας. Ανάπτυξη μεθόδου ποιοτικής αναβάθμισης του πόσιμου νερού. Καταστροφή των αλογονομένων παραγώγων και άλλων βλαβερών οργανικών ουσιών με τη βοήθεια της ετερογενούς φωτοκαταλυτικής και φωτοηλεκτροκαταλυτικής οξείδωσης.
 • Διάβρωση και προστασία (Φυσικοχημεία διάβρωσης και παθητικοποίησης μετάλλων και κραμάτων. Ηλεκτροχημικοί ταλαντωτές. Αντιδιαβρωτική προστασία μετάλλων και κραμάτων).
 • Κινητική και μηχανισμός ηλεκτροχημικών αντιδράσεων.
 • Ηλεκτροκατάλυση (παρασκευή, φυσικοχημικός χαρακτηρισμός και ηλεκτροχημική δραστικότητα  ηλεκτροκαταλυτικών υλικών).
 • Ηλεκτροανάλυση (με έμφαση στην επίδραση φυσικοχημικών παραμέτρων στο σήμα και τη χρήση μικροηλεκτροδίων).
 • Φωτοηλεκτροκατάλυση (παρασκευή, φυσικοχημικός χαρακτηρισμός και καταλυτική δραστικότητα επιστρώσεων υλικών με βάση το TiO2, με έμφαση την επίδραση του ηλεκτρικού πεδίου και την τροποποίηση των υλικών για καλύτερη αξιοποίηση της ακτινοβολίας).
 • Ηλεκτροχημική Ενίσχυση της Κατάλυσης.
 • Κυψέλες Καυσίμου - Ηλεκτροχημικά στοιχεία.
 • Δομή ηλεκτρισμένων και μη ηλεκτρισμένων διεπιφανειών [Προσρόφηση τασενεργών ουσιών και βιολογικών μορίων σε διεπιφάνειες αέρα-νερού. Γαλακτώματα. Μελέτη της δομής της διαφασικής περιοχής ηλεκτροδίου του Hg – υδατικών, μη-υδατικών και μικτών ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων με μετρήσεις ηλεκτρικής χωρητικότητας. Μαθηματική προσομοίωση των χαρακτηριστικών εμπέδησης δομών ΜΟS, ΜΟSE (Μετάλλου-Οξειδίου-Ημιαγωγού/Ηλεκτρολύτη) και SOE(Ημιαγωγού-Οξειδίου-Ηλεκτρολύτη). Διεπιφενειακά φαινόμενα προσρόφησης, μικυλλίωσης και φασικών μεταβολών σε ηλεκρισμένες διεπιφάνειες (πολωμένου ηλεκτροδίου Hg).
 • Χρωματογραφία (Διευκρίνιση των μηχανισμών συγκράτησης σε χρωματογραφικές στήλες. Μοντελοποίηση της ταυτόχρονης επίδρασης διαφορετικών πειραματικών παραμέτρων στη ισοκρατική και βαθμωτή έκλουση στην HPLC αντίστροφης φάσης. Χρήση γενετικών αλγορίθμων στη μοντελοποίηση στην HPLC. Ανάπτυξη της θεωρίας της πολυβαθμωτής έκλουσης πολλαπλών τύπων στην HPLC και επίλυση των θεμελιωδών εξισώσεων. Ανάπτυξη αλγορίθμων για τη βελτιστοποίηση διαχωρισμών).
 • Οργανολογία.
 • Πληροφορική στο Χημικό Εργαστήριο - Ανάπτυξη Πολυμεσικού Υλικού στη Χημεία.

 

Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας:

 

Το εργαστήριο έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης νέων αναλυτικών μεθόδων προσδιορισμού διάφορων αναλυτών με τη χρήση σύγχρονων αναλυτικών τεχνικών, όπως:

 • Αυτόματων συνεχούς ροής (FI, SI).
 •  Διαχωριστικών (CE, HPLC, HPΙC, HPΙC, GC).
 •  Ηλεκτροαναλυτικών.
 •  Φασματοσκοπικών (FAAS, ETAAS, ICP, AES)
 •  Συνδυασμένων (SI/FI-HPLC, SI/FI-CE, LC-MS, GC-MS)

Το ερευνητικό αντικείμενο απαρτίζεται από μια μεγάλη ποικιλία θεμάτων, όπως:

 •       Ανάπτυξη αυτόματων οπτικών αισθητήρων με χρήση νανοσωματιδίων χρυσού σε συνθήκες συνεχούς ροής.
 •  Εφαρμογές νέων στατικών φάσεων (μονολιθικές και στήλες συμπαγούς πυρήνα) στην υγρή χρωματογραφία (LC) και σε συστήματα συνεχούς ροής χαμηλής πίεσης (Sequential Injection Chromatography-SIC).
 • Aνάπτυξη και επικύρωση αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό οργανικών ενώσεων με χρήση Χρωματογραφικών τεχνικών, όπως: Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Πίεσης (HPLC), Υγρή Χρωματογραφία-Φασματομετρίας Μάζας (LC-MS/MS), Αέρια Χρωματο-γραφία.
 • Χρήση της Χρωματογραφίας και Φασματομετρίας Μάζας (LC-MS, GC-MS) στη βιοανάλυση και βιολογία συστημάτων με έμφαση στη μεταβονομική/μετα-βολομική και τον προσδιορισμό φαρμάκων ή ενδογενών ενώσεων σε βιολογικά δείγματα.
 • Ανάπτυξη ηλεκτροδίων, DNA-βιοαισθητήρων, ηλεκτροχημικών βιοαισθητήρων με τη χρήση νανοϋλικών και τεχνολογίας εκτύπωσης ηλεκτροδίων και εφαρμογή τους στη βιοανάλυση.
 • Νέες μικροτεχνικές προκατεργασίας δείγματος (SPE, SPME).
 • Ανάπτυξη Μεθόδων Χημειομετρίας.
 • Εφαρμογή των νέων αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό ενδογενών και εξωγενών συστατικών τροφίμων και ποτών, περιβαλλοντικών, βιολογικών, τοξικολογικών, κλινικών και αρχαιολογικών δειγμάτων, καθώς και στον έλεγχο ποιότητας φαρμακευτικών σκευασμάτων και καλλυντικών.

Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος:

 • Ατμόσφαιρα [Ρύπανση της ατμόσφαιρας από αέριους και σωματιδιακούς ρύπους (βαρέα μέταλλα, τοξικές οργανικές ενώσεις, έμμονοι οργανικοί ρύποι, ιοντικά συστατικά, κ.ά. Ταυτοποίηση-ποσοτικοποίηση των πηγών εκπομπής αιωρούμενων σωματιδίων με μοντέλα αποδέκτη. Oξύτητα της ατμόσφαιρας (όξινη βροχή, όξινα αεροζόλ). g/p κατανομή των ημιπτητικών οργανικών ενώσεων. Απομάκρυνση ατμοσφαιρικών ρύπων με υγρή & ξηρή απόθεση. Βιοδραστικότητα αιωρούμενων σωματιδίων. Ρύπανση του αέρα εσωτερικών χώρων].
 • Νερά-Ιζήματα-Έδαφος [Ρύπανση των υπόγειων, πόσιμων και επιφανειακών νερών από θρεπτικά συστατικά, βαρέα μέταλλα, τοξικά στοιχεία, οργανοχλωριωμένες ενώσεις, φυτοφάρμακα, φαρμακευτικές ενώσεις & προϊόντα ατομικής περιποίησης (PPCPs), φαινόλες, PAHs, PCBs, ενδοκρινικούς διαταρράκτες , κ.ά. Τύχη, φυσικοχημική συμπεριφορά και μηχανισμοί μεταφοράς ρύπων στο περιβάλλον. Οικοτοξικολογική αξιολόγηση νερού-ιζήματος-εδάφους με συνδυασμό χημικών και βιολογικών μεθόδων].
 • Απόβλητα (Εκτίμηση της επικινδυνότητας στερεών βιομηχανικών αποβλήτων και ιλύος για ασφαλή διαχείρισή τους. Ανάπτυξη μεθόδων διαχείρισης αποβλήτων. Μελέτη της απομάκρυνσης οργανικών & ανόργανων ρύπων κατά την επεξεργασία των λυμάτων. Τεχνολογίες αντιρρύπανσης για την απομάκρυνση υπολειμμάτων ανόργανων και οργανικών ρύπων από νερά).
 • Ανάλυση Πειρβαλλοντικών Δειγμάτων [Ανάπτυξη/βελτιστοποίηση μεθόδων για προσδιορισμό ρύπων σε περιβαλλοντικά και βιολογικά δείγματα (επιφανειακά και πόσιμα ύδατα, εδάφη, ιζήματα, απόβλητα, φυτικούς & ζωικούς ιστούς). Ταυτοποίηση προϊόντων μετασχηματισμού οργανικών μικρορρύπων].