Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Χημείας

1. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2887/9-5-2014

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη), οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

Γνωστικά αντικείμενα:
 "Αναλυτική Χημεία"
"Γενική Χημική Τεχνολογία"
"Ηλεκτροχημεία"
"Χημεία και Τεχνολογία Χρωμάτων"
"Ανόργανη Χημεία με έμφαση στη Χημεία Στερεάς Κατάστασης"
"Κβαντική Χημεία"
"Ανόργανη Χημεία"
"Γενική και Ανόργανη Χημεία"
"Φυσική Χημεία με έμφαση στην Ηλεκτροχημεία"
"Φυσική Χημεία"
"Χημεία και έλεγχος ρύπανσης περιβάλλοντος"
"Χημεία και Τεχνολογια Πολυμερών"
"Χημεία Περιβάλλοντος"
"Χημεία και Τεχνολογια Τροφίμων"
"Περιβαλλοντική Τεχνολογία"
"Oργανική Χημεία"
"Οργανική Χημεία με Έμφαση στη Συνθετική Οργανική Χημεία"
"Ραδιοχημεία"
"Οργανική Χημεία με Έμφαση στη Χημεία Φυσικών Προϊόντων"
"Ανόργανη Χημική Τεχνολογία"
"Βιοοργανική Χημεία - Χημική Βιολογία"
"Βιοτεχνολογία"
"Βιοχημεία"
"Βιοχημεία με Έμφαση στα Ένζυμα και Νουκλεινικά Οξέα"
"Γενική και Ανόργανη Χημική Τεχνολογία"
"Γενική Χημική Τεχνολογία με Έμφαση στις Φυσικές Διεργασίες"
"Ενζυμολογία"
"Εφαρμοσμένη Κβαντική Χημεία"
"Κλινική Χημεία"
"Οργανική Σύνθεση - Σύνθεση Φυσικών Προϊόντων"
"Οργανική Φασματοσκοπία"
"Οργανική Χημική Τεχνολογία"
"Τεχνολογία Τροφίμων"
"Φυσικές Διεργασίες της Χημικής Τεχνολογίας"
"Φυσική Οργανική Χημεία"
"Φυσικοχημεία Περιβάλλοντος και Ενεργειακών Συστημάτων"
"Φυσικοχημεία των Αναλυτικών Μεθόδων"
"Φυσικοχημεία Υλικών"
"Χημεία Ανόργανων Νανοϋλικών"
"Χημεία και Βιοτεχνολογία Τροφίμων"
"Χημεία και Τεχνολογία Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών"
"Χημεία Οργανικών Υλικών"
"Χημεία Τροφίμων"
"Χημική Εκπαίδευση"

 

2. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου : 2899/5 & 8-12-2014

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στην έκτακτη συνεδρίασή της με αριθμό 2899/5 & 8-12-2014 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, ενέκρινε την τροποποίηση των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Χημείας της Σχολής Θετικών Επιστημών, τα οποία είχαν εγκριθεί στη συνεδρίασή της με αριθμό 2887/9-5-2014.
Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

3. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου : 2906/19-3-2015

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2906/19-3-2015  τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου  αριθμ. 2887/9-5-2014) σχετικά με τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Χημείας για τα γνωστικά αντικείμενα: «Περιβαλλοντική Τεχνολογία» και «Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων», και ενέκρινε τα εν λόγω μητρώα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τα παραπάνω μητρώα ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.
 

4. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου : 2923/11-3-2016

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2923/11-3-2016  τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου  αριθμ. 2887/9-5-2014) σχετικά με τo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Χημείας για τo γνωστικό αντικείμενο: 

"Ραδιοχημεία"

 και ενέκρινε το εν λόγω μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α  του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή του (11-3-2018), το παραπάνω μητρώο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί.

 

5. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2936/20 - 12 - 2016

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2936/20- 12 - 2016 ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7α και 8 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τα γνωστικά αντικείμενα:

"Οργανική Χημεία"
"Οργανική Χημεία με Έμφαση στη Συνθετική Οργανική Χημεία"
"Οργανική Χημεία με Έμφαση στη Χημεία Φυσικών Προϊόντων"
"Φυσική Χημεία"
"Φυσική Χημεία με Έμφαση στην Ηλεκτροχημεία"
"Χημεία Περιβάλλοντος"
"Χημεία και Έλεγχος Ρύπανσης Περιβάλλοντος"
"Ανόργανη Χημεία"
"Αναλυτική Χημεία"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση  (20-12-2018), θα πρέπει τα παραπάνω μητρώα να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

6. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2942/24- 5 - 2017

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2942/24- 5 - 2017 ενέκρινε τo επικαιροποιημένo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7α και 8 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τo γνωστικό αντικείμενο: «Γενική Χημική Τεχνολογία με έμφαση στις Φυσικές Διεργασίες».

Αναφορικά με την επικαιροποίηση των μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών, ισχύουν οι διατάξεις: α) του άρθρου 3 της Υ.Α. με αριθμό Φ. 12211/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (ΦΕΚ 225/τ.Β΄/31-1-2017) και του άρθρου 30 του Ν. 4452/14-2-2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α΄/15-2-2017).

Συνημμένα αρχεία: