Διευθυντής: 

Ευστάθιος Κικκινίδης Καθηγητής

Γραμματεία: 

Ελένη Σεμερτζίδου

Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Τομέας Τεχνικής των Φυσικών Διεργασιών και Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής

Κτίριο Δ΄ Πολυτεχνικής Σχολής (1ος όροφος)

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

Τ: 

+30 2310 996266

F: 

+30 2310 996190

E: 

Ερευνητικό αντικείμενο: 

  • Φαινόμενα Μεταφοράς και Διεργασίες Χημικής Μηχανικής. Δομή και δυναμική τυρβώδους ροής, μεταφορά θερμότητας και μάζας με συναγωγή, ανάμειξη, διασπορά σε αέρια, τυρβώδης καύση, μοριακή μεταφορά μάζας σε διαλύματα πολυμερών. Ανάπτυξη πολλαπλών αισθητήρων για τυρβώδεις διατμητικές ροές, οπτικοποίηση ροής. Πειραματική και υπολογιστική ρευστοδυναμική. Υδροδυναμική κολλοειδών συστημάτων, διεπιφανειακά φαινόμενα, τεχνολογία μεμβρανών.
  • Θερμοφυσικές ιδιότητες ρευστών και στερεών. Μετρήσεις και συσχετίσεις. Ανάπτυξη μεθόδων ακριβούς μέτρησης της θερμικής αγωγιμότητας υγρών, αεριών και στερεών. Ανάπτυξη μεθόδων ακριβούς μέτρησης του ιξώδους υγρών και αερίων. Συστήματα υδρογονανθράκων, αλκοολών και εναλλακτικών ψυκτικών. Τηγμένα μέταλλα. Μονωτικά στερεά. Πρότυπες μετρήσεις. Μετρολογία.
  • Διασπορά αέριων ρύπων. Μετρήσεις αστικής ρύπανσης. Προσομοίωση αστικής ρύπανσης. Ανάλυση επικινδυνότητας εγκαταστάσεων. Προσομοίωση επιπτώσεων από εκρήξεις και φωτιές.
  • Φαινόμενα μεταφοράς σε διεργασίες μηχανικής ανάδευσης/ ανάμειξης.
  • Ετερογενής κατάλυση, Ηλεκτροχημεία υψηλών θερμοκρασιών, Κελλία καυσίμου.