Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Ρύθμισης Χημικών Διεργασιών και Εγκαταστάσεων (Α.Σ.Ρ.Χ.Δ.Ε.)

Διευθυντής: 
Μιχαήλ Γεωργιάδης Καθηγητής
Γραμματεία: 
Ελένη Σεμερτζίδου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού & Ρύθμισης Χημικών Διεργασιών και Εγκαταστάσεων (Α.Σ.Ρ.Χ.Δ.Ε.)

Κτίριο Δ΄  Πολυτεχνικής Σχολής (1ος όροφος)

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 996266
Φαξ: 
+30 2310 996209
Ερευνητικό αντικείμενο: 
  • Σχεδιασμός, Δυναμική Ανάλυση, Ρύθμιση και Βελτιστοποίηση των Χημικών Συστημάτων. Νανοδομές - Νανοτεχνολογία - Μεταφορά και αποδέσμευση ουσιών (drug-gene delivery) - Βιοκατάλυση και ενζυματικές αντιδράσεις.
  • Σχεδιασμός και μελέτη συσκευών διεργασιών με χρήση ΗΥ (CAD-CFD). Πειραματική μελέτη συσκευών φυσικοχημικών διεργασιών σε θεμελιώδες και μακροσκοπικό επίπεδο με χρήση νανορευστών και επιφανειοδραστικών ουσιών. Μελέτη πολυφασικών ροών με αξιοποίηση/ανάπτυξη προηγμένων μη παρεμβατικών πειραματικών τεχνικών. Tεχνικο-οικονομικές μελέτες με σκοπό τη βέλτιστη χρήση φυσικών πόρων, την αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας και την παραγωγή νέων χημικών προϊόντων (Sustainable Chemical Technology).
  • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με έμφαση στη Βιομάζα και Απορρίμματα. Μελέτη της αεριοποίησης και Πυρόλυσης για την παραγωγή ενέργειας, βιοκαυσίμων, Η2 και υλικών. Σχεδιασμός αντιδραστήρων θερμοχημικής μετατροπής βιομάζας και απορριμμάτων και κλιμάκωση μεγέθους αντιδραστήρων. Τεχνικο-οικονομικές μελέτες. Μοντελοποίηση και προσομοίωση θερμοχημικών διεργασιών. Ανακύκλωση απορριμμάτων