Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Χημικών Μηχανικών

1. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2883/19-3-2014

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ στη συνεδρίασή της με αριθμό 2883/19-3-2014 ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

 

2. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2922/12-2-2016

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2922/12-2-2016, ενέκρινε τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών.

Στην ίδια συνεδρίαση ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα

"Φυσικοχημεία με Έμφαση στα Υπερκρίσιμα Ρευστά" 
"Μηχανική Συμπεριφορά των Υλικών"
"Μαθηματική Προσομοίωση Χημικών Διεργασιών"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (12-2-2018), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

3. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2936/20-12-2016

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ. στην συνεδρίασή της με αριθμό 2936/20-12-2016  τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2922/12-2-2016) σχετικά με τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Χημικών Μηχανικών για το γνωστικό αντικείμενο:

«Εφαρμοσμένη Οργανική Χημεία-Φυσικά Προϊόντα»

και ενέκρινε το εν λόγω μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις της της παρ. 7α και 8 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση (20-12-2018), θα πρέπει το παραπάνω μητρώο να επικαιροποιηθεί.

Συνημμένα αρχεία: