Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος

Διευθυντής: 
Νικόλαος Θεοδοσίου Καθηγητής
Γραμματέας
Αφροδίτη Παπαγεωργίου
Γραμματεία: 
Αφροδίτη Παπαγεωργίου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος

Κτίριο Εργαστηρίου Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 995628

 

O Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος (Τ.Υ.Τ.Π.) αποτελεί έναν από τους τέσσερις Τομείς του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ. οι οποίοι θεσμοθετήθηκαν το 1982.

Η αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων που σχετίζονται με το υδάτινο περιβάλλον αποτελεί στην εποχή μας πρωταρχική αναγκαιότητα τόσο σε παγκόσμια, όσο και εθνική κλίμακα. Η αντιμετώπιση αυτή πέρα από το ότι εξασφαλίζει την ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών σε νερό, καλύπτει τη διαχείριση του υδάτινου περιβάλλοντος μέσα στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης, υπερβαίνοντας τα στενά πλαίσια της πρόληψης και αποκατάστασης περιβαλλοντικών βλαβών. Είναι προφανές ότι για το σκοπό αυτό απαιτείται η εκπαίδευση ειδικευμένων επιστημόνων-μηχανικών για τη μελέτη, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή επωφελών δράσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή, οι εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του ΤΥΤΠ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών περιοχών του Πολιτικού Μηχανικού που αναφέρονται γενικότερα σε θέματα υδραυλικής, διαχείρισης υδατικών πόρων, θαλάσσιας τεχνικής και προστασίας περιβάλλοντος. Στον Τομέα απασχολούνται 18 μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) καθώς και προσωπικό εκπαιδευτικής, διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης. Παράλληλα ένας αριθμός από επιστήμονες δραστηριοποιούνται ως υποψήφιοι διδάκτορες, ερευνητικοί συνεργάτες ή μεταδιδακτορικοί ερευνητές.

Ερευνητικό αντικείμενο: 

 

Ο Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος (Τ.Υ.Τ.Π.) καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των παρακάτω επιστημονικών περιοχών

• Μηχανική των ρευστών.

• Τεχνική υδρολογία.

• Ροές υπό πίεση.

• Ροές με ελεύθερη επιφάνεια.

• Υπόγεια υδραυλική.

• Πειραματική υδραυλική.

• Διαχείριση, προστασία και αποκατάσταση υδατικών πόρων.

• Λειτουργία και διαχείριση υδατικών οικοσυστημάτων.

• Δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.

• Αντιπλημμυρικά και αρδευτικά έργα.

• Διευθετήσεις ποταμών και χειμάρρων.

• Υδροηλεκτρικά έργα.

• Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού.

• Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων.

• Ακτομηχανική.

• Παράκτια ωκεανογραφία.

• Λιμενικά έργα.

• Θαλάσσια έργα (παράκτια και ανοικτής θάλασσας).

• Έργα προστασίας και ανάπλασης ακτών.

• Διαχείριση παράκτιων ζωνών.

• Ήπιες μορφές ενέργειας.

• Διαχείριση στερεών αποβλήτων.

• Περιβαλλοντικός σχεδιασμός και εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

• Oικονομική περιβάλλοντος.