Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής

Διευθυντής: 
Μαρία Λαζαρίδου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γραμματεία: 
Βικτωρία Τσουκαλά
Μαρια Γραμματικοπουλου
Διεύθυνση: 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής

Κτίριο Εδρών Πολυτεχνικής Σχολής

Πανεπιστημιούπολη

54124 Θεσσαλονίκη

Τηλέφωνο: 
+30 2310 994531
+30 2310 995742
Φαξ: 
+30 2310 995742

Ο Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής (Τ.Γ.Μ.) είναι ένας από τους 4 τομείς του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ., οι οποίοι συστάθηκαν σύμφωνα με το Νόμο Πλαίσιο 1268/82 για την Ανώτατη Παιδεία.

Η Γεωτεχνική Μηχανική είναι ο κλάδος της επιστήμης του πολιτικού μηχανικού που ασχολείται με το σχεδιασμό, την κατασκευή και παρακολούθηση των τεχνικών έργων ή των τμημάτων τους που είτε εδράζονται στο υπέδαφος, είτε κατασκευάζονται μέσα σε αυτό ή από αυτό ικανοποιώντας έτσι τις απαιτήσεις της κοινωνίας για βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.
Ενδεικτικά, αντικείμενα της Γεωτεχνικής Μηχανικής είναι:

  • ο χαρακτηρισμός της συμπεριφοράς των γεωυλικών (έδαφος και βράχος)
  • ο σχεδιασμός και η κατασκευή θεμελιώσεων, έργων αντιστήριξης, πρανών, επιχωμάτων, μεγάλων έργων υποδομής (όπως φραγμάτων και σηράγγων μεταξύ άλλων)
  • η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, όπως σεισμών και κατολισθήσεων
  • η αντιμετώπιση προβλημάτων σχετιζομένων με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, του υπεδάφους και υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα, την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου και την παραγωγή ενέργειας

Στην πράξη η Γεωτεχνική Μηχανική περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους διαδικασίες: την έρευνα, την ανάλυση και τον υπολογισμό, την κατασκευή και τέλος την παρακολούθηση της συμπεριφοράς του έργου. Η καθεμιά απ΄αυτές τις διαδικασίες εμπεριέχει κάποιο βαθμό αβεβαιότητας και διακινδύνευσης, οι οποίες μπορούν να ληφθούν αξιόπιστα υπόψη μόνο με τη συνδυασμένη χρήση γνώσης, κρίσης – εμπειρίας και τεχνολογίας.

Παράλληλα με τη συμβολή τους στα παραπάνω θεματικά αντικείμενα και διαδικασίες της Γεωτεχνικής Μηχανικής, Εργαστήρια του Τομέα καλύπτουν και άλλους επιστημονικούς κλάδους, όπως της Γεωδαισίας, Τοπογραφίας, Χαρτογραφίας, Γεωματικής-Γεωπληροφορικής, Κτηματολογίου-Απαλλοτριώσεων, Φωτογραμμετρίας, και Τηλεπισκόπησης, οι οποίοι ολοκληρώνουν γενικότερα την επιστήμη του πολιτικού μηχανικού.

Κύρια αποστολή του Γεωτεχνικού Τομέα είναι η εκπαίδευση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο των φοιτητών του Τμήματος, η βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στις επιστημονικές περιοχές των Εργαστηρίων του και η διάχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης, καθώς και των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην επιστημονική κοινότητα και κοινωνία.

Ερευνητικό αντικείμενο: 

 

Ο Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής (Τ.Γ.Μ.) καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο των παρακάτω επιστημονικών περιοχών

• Θεωρητική, πειραματική και εφαρμοσμένη εδαφομηχανική - εδαφοδυναμική.

• Τεχνική γεωλογία.

• Θεμελιώσεις κτιριακών και τεχνικών έργων.

• Εργαστηριακές και επί τόπου δοκιμές εδαφομηχανικής, εδαφοδυναμικής και βραχομηχανικής.

• Τεχνική σεισμολογία.

• Γεωτεχνική σεισμική μηχανική.

• Αντιστηρίξεις.

• Θεωρητική και εφαρμοσμένη βραχομηχανική.

• Φράγματα.

• Σήραγγες.

• Υπόγεια έργα.

• Χωμάτινες κατασκευές και γεωτεχνικά έργα.

• Κατολισθήσεις και έργα προστασίας των εδαφών.

• Μέθοδοι βελτίωσης του εδάφους.

• Τεχνολογία γεωσυνθετικών υλικών.

• Εφαρμοσμένη υδρογεωλογία.

• Περιβαλλοντική τεχνική γεωλογία. Φυσικοί κίνδυνοι.

• Περιβαλλοντική γεωτεχνική μηχανική.

• Εφαρμοσμένη γεωφυσική.

• Γεωδαισία.

• Δορυφορική γεωδαισία.

• Τεχνική γεωδαισία.

• Χαράξεις τεχνικών έργων.

• Επίδραση του περιβάλλοντος στις μετρήσεις.

• Αυτοματοποιημένη σχεδίαση.

• Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών.

• Μέθοδοι και εφαρμογές φωτοερμηνείας - τηλεπισκόπησης και φωτογραμμετρίας - γεωπληροφοριακών συστημάτων.