Μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

1. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2883/19-3-2014
Γνωστικά Αντικείμενα:

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ ενέκρινε τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3α του άρθρου 19 του Ν.4009/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τα μητρώα αυτά ισχύουν για μια διετία (δύο ακαδημαϊκά έτη) οπότε πρέπει να επικαιροποιηθούν.

"Μηχανική των υλικών"
"Τεχνολογία Παραδοσιακών Δομικών Υλικών με έμφαση στα κονιάματα"
"Στατική και Δυναμική των Κατασκευών και Αντισεισμικές Εφαρμογές"
"Μερικές διαφορικές εξισώσεις και εφαρμογές τους"
"Φιλοσοφία, γνωσιολογία και θεωρία πρώτων αρχών"
"Φωτοερμηνεία και Φωτογραμμετρία"
"Οικοδομική υγρασία σε παλιές και νέες κτιριακές κατασκευές"
" Διαχείριση και Οικονομική της Κατασκευής Τεχνικών Έργων"
"Αριθμητικές και αναλυτικές μέθοδοι στην Εδαφομηχανική"
"ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ / ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ"
"ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ"
"ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ"
"Τεχνική Γεωλογία: Διερεύνηση της συμπεριφοράς γεωλογικών σχηματισμών με πειραματικές μεθόδους και αριθμητική προσομοίωση"
"ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΧΡΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΌΝΤΩΝ ΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"
"Κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα"
"Γνωστ. αντικείμ. του Εργαστηρίου Οδοποιϊας"
"Πειραματική Εδαφομηχανική - Εδαφοδυναμική"

 

2. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2900/22-12-2014
Γνωστικά Αντικείμενα:

«Τεχνική Γεωλογία: Υδρογεωλογικές έρευνες και εφαρμογές σε διαρρηγμένα και καρστικοποιημένα πετρώματα»

 

3. Αριθμός Συνεδρίασης: 2914/27-8-2015

Γνωστικό Αντικείμενο: "Δομικές Μηχανές, Κοστολόγηση και Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού".

Η Σύγκλητος του Α.Π.Θ., ενέκρινε το μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής, για το γνωστικό αντικείμενο "Δομικές Μηχανές, Κοστολόγηση και Διαχείριση Έργων Πολιτικού Μηχανικού", σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3α του άρθρου 19, του Ν. 4009/2011, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το μητρώο αυτό ισχύει για μία διετία (έναρξη 1-9-2015, λήξη 31-8-2017), οπότε και πρέπει να επικαιροποιηθούν.

 

4. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2922/12-2-2016

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2922/12-2-2016, ενέκρινε τα  μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα:
"Τεχνολογία Παραδοσιακών Δομικών Υλικών και Εφαρμογή νέων Μεθοδολογιών"
"Αστικές Μεταφορές και Διαχείριση Κινητικότητας"
"Θεμελιώσεις. Υπολογιστικές μέθοδοι"
"Διαχείριση υδατικών πόρων. Μέθοδοι προσομοίωσης και βελτιστοποίησης"
"Τεχνική Γεωδαισία - Κινηματικές εφαρμογές συστημάτων προσδιορισμού θέσης"
"Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική και Τεχνική σεισμολογία"
"Στατική και Δυναμική των Κατασκευών"
"Οικοδομική"
"Οικοδομική με έμφαση στην υγροθερμική συμπεριφορά των κτιρίων"
"Αντοχή Υλικών και Δομικών Στοιχείων"
"Μηχανική του Συνεχούς Μέσου με έμφαση στην ελαστικότητα"
"Ακτομηχανική και Θαλάσσιες Διεργασίες Μεταφοράς Φερτών Υλών"
"Θαλάσσια Υπολογιστική Υδραυλική και Παράκτια Ωκεανογραφία"

Επίσης στην ίδια Συνεδρίαση ενέκρινε  τα επικαιροποιημένα τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών.

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (12-2-2018), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν.

 

5. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2923/11-3-2016

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμ. 2923/11-3-2016, ενέκρινε τα  επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών για τα γνωστικά αντικείμενα:

"Έλεγχος και Επεξεργασία Νερού, Λυμάτων και Στερεών Αποβλήτων" 
"Θεωρητικές και Πειραματικές Μέθοδοι Αποτίμησης Ποιότητας Υδάτων"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή τους (11-3-2018), τα παραπάνω μητρώα θα πρέπει να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

 

6. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2924/14-4-2016

H Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2924/14-4-2016, ενέκρινε τo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών για το γνωστικό αντικείμενο:

"Eφαρμοσμένα Μαθηματικά"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκρισή του (14-4-2018), το παραπάνω μητρώο θα πρέπει να επικαιροποιηθεί.

 

7.Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2931/10 - 10 - 2016

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2931/10 - 10- 2016 ενέκρινε τo επικαιροποιημένo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7α και 8 του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για τo γνωστικό αντικείμενο:

" Οδοποιία: Χαράξεις - Οδός και Περιβάλλον"

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση επικαιροποίησης  (10-10-2018), θα πρέπει το παραπάνω μητρώο να επικαιροποιηθεί εκ νέου.

 

8. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 2936/20 - 12 - 2016

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2936/20- 12 - 2016  τροποποίησε προηγούμενη απόφασή της (συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 2922/12-2-2016) σχετικά με την έγκριση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών του παραπάνω Τμήματος για τα γνωστικά αντικείμενα:

"Έλεγχος και Επεξεργασία Νερού, Λυμάτων και Στερεών Αποβλήτων", "Δυναμική Αλληλεπίδραση Εδάφους - Θεμελίωσης στη Γεωτεχνική Σεισμική Μηχανική" και " Τηλεπισκόπηση και Γεωπληροφοριακά Συστήματα σε Γεωτεχνικά και Άλλα Τεχνικά Έργα".

και ενέκρινε τα τροποποιημένα μητρώα για τα εν λόγω γνωστικά αντικείμενα.

Με τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από την έγκριση  (20-12-2018), θα πρέπει τα παραπάνω μητρώα να επικαιροποιηθούν εκ νέου.

9. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 3000/29 & 30-8-2019

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 3000/29 & 30-8-2019 ενέκρινε τo επικαιροποιημένo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του αρ.19 του Ν.4009/2011 όπως ίσχυε, της παρ.2 του αρ. 39 του Ν.4186/2013 & της παρ. 7 και του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως ισχύει για τo γνωστικό αντικείμενο (Επανάληψη Διαδικασίας):

" Μηχανική των Υλικών "

 

10. Αριθμός Συνεδρίασης Συγκλήτου: 3016/18-2-2020

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 3016/18-2-2020 ενέκρινε τo επικαιροποιημένo μητρώo εσωτερικών και εξωτερικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του αρ.19 του Ν.4009/2011 όπως ίσχυε, της παρ.2 του αρ. 39 του Ν.4186/2013 & της παρ. 7 και του άρθρου 4 του Ν. 4405/12-7-2016, όπως ισχύει για τo γνωστικό αντικείμενο (Επανάληψη Διαδικασίας):

" Μηχανική των Υλικών "

 

Συνημμένα αρχεία: