Σύλλογος Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π)

Με το Ν. 5343/32 ιδρύονται οι οργανικές θέσεις των Παρασκευαστών στις τότε έδρες, τα εργαστήρια και τις κλινικές. 

Το Ν.Δ. 3974/59 αρθ. 11 παρ. 1 αναφέρει: Επί του εξ Επιμελητών, Διδασκάλων, Βοηθών και Παρασκευαστών προσωπικού δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του υπ’ αριθμ. 23/31-12-55 Β.Δ. «περί εφαρμογής του Υπαλληλικού Κώδικα επί των Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» αναγνωρίζοντας ότι η ομάδα αυτή του προσωπικού δεν έχει καμία σχέση με το Διοικητικό Προσωπικό.

Ο Α.Ν 553/68 «περί βοηθητικού προσωπικού» καθόριζε ότι αυτό αποτελείται από τους Επιμελητές, τους Βοηθούς και τους Παρασκευαστές Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Εδρών, Κλινικών ή Μουσείων όπως ορίζεται ειδικότερα για κάθε ίδρυμα, θεωρώντας τους ως ενιαία ομάδα υποστήριξης του διδακτικού έργου (αργότερα ο Ν 815/78 καταργεί μόνο τον θεσμό των Βοηθών).

Με τη μεταρρύθμιση του Ν. 1268/82 ο κλάδος των παρασκευαστών μετεξελίσσεται και ονομάζεται Ε.Δ.Τ.Π. Αποτελεί έναν από τους κύριους φορείς της Πανεπιστημιακής κοινότητας επιτελώντας έργο υποδομής στο εκπαιδευτικό, ερευνητικό και εφαρμοσμένο έργο των Α.Ε.Ι. σύμφωνα με το άρθρ. 20. Το ειδικό καθεστώς που διέπει το Ε.Δ.Τ.Π. λόγω των ιδιαιτεροτήτων των Τμημάτων, των Τομέων (που ιδρύονται τότε), των Εργαστηρίων και των Κλινικών όπου και αποκλειστικά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους (εκτός από αυτούς που διαθέτουν γνώσεις βιβλιοθηκονομίας και επομένως μπορούν να στελεχώνουν τις βιβλιοθήκες των Τμημάτων), έχει οδηγήσει τους εκάστοτε Υπουργούς Παιδείας και Δημόσιας Διοίκησης να εξαιρούν τον κλάδο αυτό από όλες τις διατάξεις των Νόμων  που αφορούν την Δημόσια Διοίκηση, ενώ παράλληλα αναγνωρίζουν ότι «..το έργο τους είναι συνεπίκουρο του παρεχόμενου από το Εκπαιδευτικό προσωπικό έργου».

Έπειτα από είκοσι χρόνια εφαρμογής του Ν. 1268/82 το ΥΠΕΠΘ αναγνωρίζει ότι ο κλάδος του Ε.Δ.Τ.Π. είναι και πρέπει να είναι συμπληρωματικός του Δ.Ε.Π. και ο συνδετικός κρίκος μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων, πρέπει όμως να μετεξελιχθεί, να αναβαθμιστεί και να μετονομασθεί. Ψηφίζεται έτσι ο Ν. 2817/00 με τον οποίο στο άρθρο 13 το Ε.Δ.Τ.Π. μετονομάζεται σε Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.).

Ο Νόμος 2817/00 αντικαθίσταται από τον Ν. 4009/2011 και συμπληρώνεται από τον Ν. 4076/2012 και ισχύουν τα ακόλουθα :

  1. Τα μέλη της κατηγορίας του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) παρέχουν έργο υποδομής στην εν γένει λειτουργία των Α.Ε.Ι., προσφέροντας «εξειδικευμένες τεχνικές εργαστηριακές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και εφαρμοσμένου έργου τους». Τα καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του ιδρύματος καθορίζονται από τον οργανισμό του ιδρύματος
  2. Οι θέσεις του προσωπικού αυτού ανήκουν στο ίδρυμα και κατανέμονται από τον πρύτανη στις σχολές, ύστερα από εισήγησή του ή των κοσμητόρων.
  3. Τυπικά προσόντα για το διορισμό σε θέσεις Ε.Τ.Ε.Π., ανάλογα με τη θέση που προκηρύσσεται, είναι πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (κλάδου ΠΕ ή ΤΕ), σχετικό με την προς προκήρυξη θέση. Τα ειδικότερα προσόντα καθορίζονται με την προκήρυξη της θέσης.

Ο διορισμός σε θέσεις των κατηγοριών των προηγούμενων παραγράφων γίνεται με προκήρυξη των θέσεων και επιλογή των υποψηφίων από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται από τον κοσμήτορα και αποτελείται από δύο καθηγητές και ένα μέλος της αντίστοιχης κατηγορίας προσωπικού, κατά περίπτωση, της ειδικότητας που απαιτείται για την προκηρυχθείσα θέση. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την προκήρυξη των θέσεων αυτών, καθώς και η διαδικασία επιλογής και περιοδικής αξιολόγησης του ανωτέρω προσωπικού ρυθμίζονται από τον Οργανισμό του ιδρύματος.

Ο διορισμός σε θέσεις προσωπικού των ανωτέρω κατηγοριών γίνεται με πράξη του πρύτανη, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Οργανισμό του ιδρύματος.  Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, καθορίζονται η βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών των μελών Ε.Τ.Ε.Π. και ρυθμίζονται τα σχετικά με τη μονιμοποίηση και τη χορήγηση εκπαιδευτικών και λοιπών αδειών.

Τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π συμμετέχουν, με έναν εκπρόσωπο στα όργανα Διοίκησης (Γ.Σ. Τμήματος, Τομέα, Σχολής, Σύγκλητο) με λόγο και ψήφο (όταν συζητούνται θέματα που αφορούν ζητήματα των Ε.Τ.Ε.Π.). (Νόμος 4076/2012).  Μέχρι την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων που θα ρυθμίζουν θέματα εντάξεων, μετατάξεων, μετακινήσεων, εκπαιδευτικών αδειών ισχύουν τα προηγούμενα Π.Δ. που αφορούσαν το Ε.Δ.Τ.Π.  Άλλα θέματα όπως άδειες και ώρες εργασίας ρυθμίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό των Α.Ε.Ι.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου που προέκυψε από τις εκλογές στις12-6-2019 και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 3-7-19 είναι η παρακάτω :

Σχήμα Διοίκησης: 
Πρόεδρος
Παρασκευή Ευσταθιάδου
Αντιπρόεδρος
Κυριακή Δαραβίγκα
Γενικός Γραμματέας
Μαρία Νικολάκη
Ειδικός Γραμματέας
Φωτεινή Βελδεμίρη
Ταμίας
Χαράλαμπος Γιαντσελίδης
Μέλος ΔΣ
Νικόλαος Πουρνάρας
Μέλος ΔΣ
Σταύρος Οικονομίδης
Τηλέφωνο: 
+30 2310 999651
+30 2310 996464
+30 2310 999433
+30 2310 995698
+30 2310 994671
+30 2310 995077
+30 2310 998551
Email: