Σύλλογος Ειδικού και Εκπαιδευτικού Προσωπικού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Π. / ΑΠΘ)

Ίδρυση

Ο Σύλλογος ιδρύθηκε το 1987 και έφερε αρχικά την επωνυμία "Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Α.Π.Θ.". Με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του Συλλόγου, τροποποιήθηκε μερικώς το καταστατικό του Συλλόγου, ο οποίος άλλαξε πλέον επωνυμία, σύμφωνα άλλωστε και με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2817/2000. Μέλη του Συλλόγου είναι τα μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π. / κλάδου Ι) που υπηρετούν στις διάφορες ακαδημαϊκές μονάδες του Α.Π.Θ.

Μετά τη ψήφιση του ν. 4009/11 και την μετονομασία του κλάδου σε Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό αρ.19, ο σύλλογος με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (17/2/2015) επανέφερε την αρχική του ονομασία σύμφωνα με τον ν. 4009/11. Ο Σύλλογος είναι μέλος της "Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού κλάδου Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού".

Σκοποί

  1. Η συνδικαλιστική εκπροσώπηση των μελών του Ε.Ε.Π. που υπηρετούν στο Α.Π.Θ.
  2. Η προάσπιση και προώθηση των εργασιακών, υπηρεσιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων του Ε.Ε.Π. του Α.Π.Θ.
  3. Η ανάδειξη και υπόδειξη των εκπροσώπων του Ε.Ε.Π. του Α.Π.Θ. στα διάφορα πανεπιστημιακά όργανα, όπου από τη σχετική νομοθεσία προβλέπεται παρόμοια συμμετοχή καθώς και η υπόδειξη εκπροσώπων σε κάθε είδους επιτροπές ή όργανα στα οποία προβλέπεται εκπροσώπηση του Ε.Ε.Π.

Όργανα του Συλλόγου

Κύρια όργανα είναι:

  1. Η Γενική Συνέλευση των μελών (Γ.Σ.)
  2. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
  3. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από πέντε τακτικά μέλη και η θητεία τους είναι διετής. Ο Σύλλογος Ε.Ε.ΔΙ.Π. / Κλάδου Ι του Α.Π.Θ. εκπροσωπείται στη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. από τον εκάστοτε πρόεδρο του Δ.Σ.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, όπως προέκυψε από τις εκλογές του Συλλόγου της 17ης Φεβρουαρίου 2015 και μετά τη συγκρότησή του σε σώμα στη συνεδρίαση της 21ης Φεβρουαρίου 2015.

Διοικητικό Συμβούλιο: 
Βασίλειος Παπαχαρίσης Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Απόστολος Τσιάλης Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Θεανώ Κωνσταντινίδου Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Γεωργία Γαβριηλίδου Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Γεώργιος Περπερίδης Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Σχήμα Διοίκησης: 
Πρόεδρος
Γεώργιος Περπερίδης
Αντιπρόεδρος
Απόστολος Τσιάλης
Γραμματέας
Βασίλειος Παπαχαρίσης
Ταμίας
Θεανώ Κωνσταντινίδου
Μέλος ΔΣ
Γεωργία Γαβριηλίδου
Τηλέφωνο: 
+30 2310 992673
Email: