Επιτροπή Διαχείρισης Κληροδοτημάτων του Πανεπιστημίου

Εποπτεία
Νικόλαος Βαρσακέλης Καθηγητής
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Πρόεδρος
Αθηνά Κοτζάμπαση Καθηγήτρια
Τμήμα Νομικής

1. Η Επιτροπή έχει τη συνολική ευθύνη για τη διαχείριση των ζητήματα κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών στο Πανεπιστήμιο.

2. Η Επιτροπή αποτελείται από εφτά μέλη ΔΕΠ.

3. Η θητεία είναι διετής. Λήξη: 31-12-2018.

Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε απο τις Συνεδριάσεις της Συγκλήτου  με αριθμό 2943/22-6-2017 και 2953/25-1-2018.