Επιτροπή Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Εποπτεία
Δημήτριος Κωβαίος Καθηγητής
Τμήμα Γεωπονίας
Πρόεδρος
Νικόλαος Μαγγιώρος Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Θεολογίας

Η Επιτροπή έχει την ευθύνη της προώθησης των διαπανεπιστημιακών συμφωνιών του ιδρύματος στα πλαίσια των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανταλλαγής (LLP/ERASMUS, ERASMUS MUNDUS κ.α.), καθώς και τη μέριμνα ενημέρωσης και υποστήριξης (στέγαση κ.α) των συμμετεχόντων στα παραπάνω προγράμματα.

Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε από τη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3007/30-10-2019.

Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 31-10-2020, δύναται δε να ανανεωθεί με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται -μετά από πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου- πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για δυο ακόμη συνεχόμενες θητείες ενός έτους κάθε φορά. Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.