Επιτροπή Πανεπιστημιακής Κατάσκηνωσης Καλλάνδρας

Εποπτεία
Νικόλαος Βαρσακέλης Καθηγητής
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Τοκμακίδης Καθηγητής
Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

1. Η Κεντρική Επιτροπή για τη λειτουργία της κατασκήνωσης της Καλάνδρας φροντίζει για τις εγκαταστάσεις και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της. Επίσης, είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την ανάπτυξη δράσεων που πραγματοποιούνται στο χώρο της.
2.Η θητεία της Επιτροπής είναι διετής (λήξη στις 31-12-2018).

Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε από τη Συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 2942/24-5-2017.