Επιτροπή Πανεπιστημιακής Κατάσκηνωσης Καλλάνδρας

Εποπτεία
Χαράλαμπος Φείδας Καθηγητής
Τμήμα Γεωλογίας
Πρόεδρος
Νικόλαος Καντηράνης Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Γεωλογίας

Η Κεντρική Επιτροπή για τη λειτουργία της κατασκήνωσης της Καλάνδρας φροντίζει για τις εγκαταστάσεις και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της. Επίσης, είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την ανάπτυξη δράσεων που πραγματοποιούνται στο χώρο της.

Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε από τη Συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3007/30-10-2019.
Η σύνθεση της Επιτροπής τροποποιήθηκε στην αριθμ. 3043/23-12-2020 έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου.

Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 31-10-2020, δύναται δε να ανανεωθεί με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται -μετά από πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου- πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για δυο ακόμη συνεχόμενες θητείες ενός έτους κάθε φορά. Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.