Επιτροπή Χωρικής Ανάπτυξης

Εποπτεία
Νικόλαος Παπαϊωάννου Καθηγητής
Τμήμα Κτηνιατρικής
Πρόεδρος
Κυριάκος Υάκινθος Καθηγητής
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

1. Η επιτροπή συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για το χωροταξικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη της Πανεπιστημιούπολης.
Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε στη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 3007/30-10-2019

H Επιτροπή μπορεί να καλεί και στελέχη από τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσίες του  Α.Π.Θ. για ενημέρωσή της, όπως και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κρίνει σκόπιμο. Στην Επιτροπή καλείται να συμμετάσχει σε κάθε συνεδρίασή της και εκπρόσωπος της Νομικής Επιτροπής.

Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 31-10-2020, δύναται δε να ανανεωθεί με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται -μετά από πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου- πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για δυο ακόμη συνεχόμενες θητείες ενός έτους κάθε φορά. Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.