Επιτροπή Τεχνικών Έργων και Χωρικής Ανάπτυξης

Εποπτεία
Δέσποινα Κλαβανίδου Καθηγήτρια
Τμήμα Νομικής
Πρόεδρος
Θωμάς Ξένος Καθηγητής
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

1. Η επιτροπή συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες για το χωροταξικό σχεδιασμό και την ανάπτυξη της Πανεπιστημιούπολης.
2. Η θητεία είναι διετής. Λήξη 31-12-2018.

Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε από τις Συνεδριάσεις Συγκλήτου με αριθμό 2942/24-5-2017 και 2949/16-10-2017.