Διεπιστημονική Επιτροπή Μελέτης Προτάσεων κατά των Ναρκωτικών

Πρόεδρος
Ελισάβετ Συμεωνίδου - Καστανίδου Καθηγήτρια
Τμήμα Νομικής

Καλώς ορίσατε στη σελίδα της Διεπιστημονικής Επιτροπής Μελέτης Προτάσεων κατά των Ναρκωτικών του Α.Π.Θ.

 

Το Α.Π.Θ. συμμετέχει ενεργά στον αγώνα κατά των ναρκωτικών.

Στόχος της Επιτροπής είναι η ενίσχυση της δράσης του Α.Π.Θ. κατά των εξαρτήσεων, η ανάληψη δράσεων κινητοποίησης και ευαισθητοποίησης των φοιτητών/τριών, του προσωπικού του πανεπιστημίου και ευρύτερα των πολιτών, και η προώθηση της συνεργασίας του Α.Π.Θ. με φορείς που δραστηριοποιούνται σε αυτήν την κατεύθυνση.

Η Επιτροπή συγκροτήθηκε στη συνεδριάση της Συγκλήτου με αριθμό 3007/30-10-2019.

Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 31-10-2020, δύναται δε να ανανεωθεί με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται -μετά από πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου- πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για δυο ακόμη συνεχόμενες θητείες ενός έτους κάθε φορά. Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.