Επιτροπή ΚΕΔΕΚ

Πρόεδρος
Θεόδωρος Λαόπουλος Καθηγητής
Τμήμα Φυσικής
Αντιπρόεδρος
Αγγελική Λεμονίδου Καθηγήτρια
Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Η Επιτροπή Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας (ΚΕΔΕΚ) έχει ως έργο την  οργάνωση της λειτουργίας του ΚΕΔΕΚ και το συντονισμό όλων των απαραίτητων δράσεων ώστε το νέο κτίριο να αποκτήσει τις απαραίτητες τεχνολογικές και λειτουργικές υποδομές για την υλοποίηση έργων διεπιστημονικής και συνεργατικής έρευνας.

Η θητεία της Επιτροπής λήγει στις 31-12-2018.

Η Σύγκλητος στη συνεδρίασή της με αριθμό 2943/22-6-2017 όρισε ως μέλη της Επιτροπής τους εξής: