Επιτροπή Ακαδημαϊκής Τεκμηρίωσης

Εποπτεία
Περικλής Μήτκας Καθηγητής
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόεδρος
Θεόδωρος Χατζηπαντελής Καθηγητής
Τμήμα Πολιτικών Επιστημών

Η Επιτροπή Ακαδημαϊκής Τεκμηρίωσης και Αποτίμησης εισηγείται σχετικά με θέματα συντονισμού των ακαδημαϊκών και διοικητικών μονάδων του ΑΠΘ ως προς την καταγραφή, συλλογή και επεξεργασία ομοιογενών και έγκυρων στοιχείων, απαραίτητων για την υποσστήριξη του έργου των Διοικητικών Υπηρεσιών και της ΜΟΔΙΠ, καθώς και για την παρακολούθηση των Διεθνών Συστημάτων Ταξινόμησης και Κατάταξης των Πανεπιστημίων και την αξιοποίησή τους για έγκυρη παροχή όπου χρειάζεται, καθώς και για τη βέλτιστη δυματή παρουσία του ΑΠΘ, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε από τη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 2943/22-6-2017.

Η θητεία της Επιτροπής λήγει στις 31-12-2018