Επιτροπή Αριστείας

Εποπτεία
Δημήτριος Κωβαίος Καθηγητής
Τμήμα Γεωπονίας
Πρόεδρος
Μάρκος Ασσαελ Καθηγητής
Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Η Επιτροπή Αριστείας έχει ως έργο την ανάδειξη με οργανωμένο και συστηματικό τρόπο των βραβευμένων δράσεων στους τομείς της διδασκαλίας, της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και την ανάδειξη της προσφοράς, των καλών πρακτικών και των εξαιρετικών επιδόσεων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΑΠΘ (διδάσκοντες, διδασκόμενοι, προσωπικό).

Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε από τη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3007/30-10-2019.

Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 31-10-2020, δύναται δε να ανανεωθεί με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται -μετά από πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου- πριν τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για δυο ακόμη συνεχόμενες θητείες ενός έτους κάθε φορά. Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.