Επιτροπή Διεθνών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων

Εποπτεία
Δημήτριος Κωβαίος Καθηγητής
Τμήμα Γεωπονίας
Πρόεδρος
Δημήτριος Κωβαίος Καθηγητής
Τμήμα Γεωπονίας
Αντιπρόεδρος
Ζωγραφία Ζωγραφίδου Καθηγήτρια
Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Η Επιτροπή Διεθνών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων έχει ως έργο τον συντονισμό, την οργάνωση και τη λειτουργία Διεθνών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων στο ΑΠΘ (Θερινών Σχολείων, Ειδικών Θεματικών Σχολείων για αλλοδαπούς φοιτητές, κ.α.), καθώς και τη δημιουργία νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε από τη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3007/30-10-2019.

Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 31-10-2020, δύναται δε να ανανεωθεί με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται -μετά από πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου- πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για δυο ακόμη συνεχόμενες θητείες ενός έτους κάθε φορά. Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.