Εποπτεία
Παρασκευή Αργυροπούλου-Πατάκα Καθηγήτρια
Τμήμα Ιατρικής
Πρόεδρος
Ιωάννης Σταμέλος Καθηγητής
Τμήμα Πληροφορικής

Η Επιτροπή  Εκσυγχρονισμού Διοικητικών Διαδικασιών έχει ως έργο τη μελέτη θεμάτων βελτίωσης των Διοικητικών Διαδικασιών του Πανεπιστημίου και το σχεδιασμό νέων υπολογιστικών μορφών οργάνωσης και υλοποίησης των διοικητικών και οικονομικών διαδικασιών του Ιδρύματος.

Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε από τη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 2943/22-6-2017 και 2949/16-10-2017.  Την εποπτεία της Επιτροπής ασκεί η κ. Παρασκευή Αργυροπούλου-Πατάκα,  Αναπληρώτρια Πρύτανη Ανθρωπίνων Πόρων.

Στην ίδια συνεδρίασή της (2949/16-10-2017) η  Σύγκλητος όρισε ως ειδικό σύμβουλο της Επιτροπής  τον  κ. Κωνσταντίνο Κυπαρισσίδη, ομότιμο καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών.

Η θητεία της Επιτροπής λήγει στις 31-12-2018.

 

Μέλη: