Επιτροπή Εκσυγχρονισμού Διοικητικών Διαδικασιών

Εποπτεία
Ανδρέας Γιαννακουδάκης Καθηγητής
Τμήμα Χημείας
Πρόεδρος
Πάτροκλος Γεωργιάδης Καθηγητής
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Η Επιτροπή  Εκσυγχρονισμού Διοικητικών Διαδικασιών έχει ως έργο τη μελέτη θεμάτων βελτίωσης των Διοικητικών Διαδικασιών του Πανεπιστημίου και το σχεδιασμό νέων υπολογιστικών μορφών οργάνωσης και υλοποίησης των διοικητικών και οικονομικών διαδικασιών του Ιδρύματος.
Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε από τη συνεδρίαση της Συγκλήτου με αριθμό 3007/30-10-2019.
Η σύνθεση της Επιτροπής τροποποιήθηκε στην αριθμ. 3043/23-12-2020 έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου.
Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 31-10-2020, δύναται δε να ανανεωθεί με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται -μετά από πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου- πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για δυο ακόμη συνεχόμενες θητείες ενός έτους κάθε φορά. Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.