Επιτροπή Προσβασιμότητας

Πρόεδρος
Μαρία Καρατάσιου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Η παρακάτω σύνθεση προέκυψε από τη Συνεδρίαση Συγκλήτου με αριθμό 3007/30-10-2019.

Η θητεία της Επιτροπής είναι ενιαύσια και λήγει στις 31-10-2020, δύναται δε να ανανεωθεί με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται -μετά από πρόταση του Πρυτανικού Συμβουλίου- πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για δυο ακόμη συνεχόμενες θητείες ενός έτους κάθε φορά. Ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση υποβολής ετήσιου απολογισμού ένα μήνα πριν τη λήξη της εκάστοτε θητείας του, ο οποίος θα λαμβάνεται υπόψη κατά την ανανέωση.